Muddring för Ingåstrand hotar miljön

Det är osannolikt att muddringstillstånd beviljas för de flytande konstruktioner som föreslås för Ingåstrand. Muddring hotar vattenmiljön i Kyrkfjärden.

Igenvuxet. Bland annat Sjöängsbäckens avrinningsområde i norra delen av Kyrkfjärden behöver omfattande vattenskyddsåtgärder för att Kyrkfjärdens ekologiska status ska förbättras.
I beredningen av svaret på en motion om Kyrkfjärdens tillstånd dyker det upp ett potentiellt hinder för de Ingåstrandplaner som nu görs. I svaret på en motion om Kyrkfjärdens tillstånd konstaterar Ingås miljöchef Patrik Skult att det är "nästan uteslutet att muddringen kan beviljas tillstånd enligt vattenlagen". Den muddring han syftar på hänger ihop med de flytande hus som planeras norr om vågbrytaren i hamnen.
Orsaken till konstaterandet om muddringen är Kyrkfjärdens tillstånd, som i flera undersökningar har konstaterats vara försvarligt. Muddringar i hamnen och en utvidgning av hamnen norrut utgör enligt undersökningarna ett hot mot de värdefulla kransalgsängar som finns i Kyrkfjärdens norra del.
Enligt utredningar kunde Kyrkfjärden uppnå till och med god ekologisk status om närsalthalterna minskades med tjugo procent. Det förutsätter omfattande vattenskyddsåtgärder på Ingå ås avrinningsområde.

Inget eget projekt

På uppdrag av kommunstyrelsen har Ingå kommun utrett möjligheten att anlägga sedimenteringsbassänger längs Ingå å för att minska på näringsutsläppen i Kyrkfjärden. I och med att Världsnaturfonden WWF har inlett ett tvåårigt projekt längs Sjundeå å och Ingå å föreslår miljöchef Patrik Skult ändå att kommunen inte startar ett eget projekt på området.
Däremot anser han att kommunen kunde ha en roll i sammanhanget genom att i framtiden ge bidrag för till exempel tömning av slam ur sedimenteringsbassängerna. Sådana bidrag motiveras med att sedimenteringsbassängerna minskar muddringsbehovet i Ingå småbåtshamn. Årligen beräknas det röra sig om några tusen euro.
Därutöver föreslår Skult att kommunen låter en konsult utreda om sedimenteringsbassänger kunde anläggas vid de två fastigheter som Ingå kommun äger längs Ingå å. Fastigheterna är totalt 2 500 kvadratmeter stora och ligger norr om stamväg 51.
Byggnads- och miljönämnden fattar beslut i frågan vid sitt möte på tisdag.

Markägare sökes

WWF efterlyser markägare som vill delta i det konkreta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Sjundeå å och Ingå å. Enligt organisationen är Ingå å i försvarligt tillstånd och Sjundeå å i nöjaktigt. Genom projektet Vattenskydd 4K erbjuder WWF en möjlighet till stöd bland annat för att anlägga våtmarker och återställa träsk.
– Markägaren kan själv delta och ge förslag på vilka åtgärder man kunde vidta på hans eller hennes gård. Det finns många olika metoder; till exempel att öka åkrarnas vinterväxttäcke eller minska erosionsskador, så att inte jord och näringsämnen förs bort från åkrarna med vind eller vatten”, säger WWF:s naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola i ett pressmeddelande.
WWF-projektet, som stöds med 250 000 euro av Miljöministeriet, pågår till slutet av 2020. WWF:s andel av projektets finansiering uppgår till 150 000 euro.
Markägare kan anmäla sig till projektet fram till slutet av året via e-post, per telefon eller via projektets webbplats på adressen www.wwf.fi/sv/minskad-belastning.
ANDRA LÄSER