Flera idéer för skolan i Bromarv

Bromarvbornas skrivelse till förmån för traktens skola föll i god jord hos stadsstyrelsen.

28.04.2016 07:00 UPPDATERAD 28.04.2016 08:54
De förslag till lösningar för skolan i Bromarv som föreningen Bromarflandets Hem och Skola skickat ut till beslutsfattarna i staden fann sina sympatisörer under måndagens stadsstyrelsemöte.
Styrelsen beslöt att staden i den fortsatta behandlingen av skolans framtid ska ta i beaktande föreningens skrivelse, en helhet som innehåller både fakta om skolan, tankar om vilka följderna kunde bli om den stängs och förslag till hur skolan kunde räddas.
– Visst är vi glada och visst tycker vi att beslutsfattarna lyssnat på oss. Men det här är bara en liten etapp, det här är inte det slutliga beslutet. Det har ändrat flera gånger på vägen.
Det säger Anna Grönlund som är Hem och skola-föreningens vice ordförande.
Hon uppskattar att stadsstyrelsen tagit inlagan på allvar, men samtidigt poängterar hon att ingenting ännu är beslutat visavi skolans framtid.

Brister räknas upp

Innehållet i skrivelsen som är undertecknad av Grönlund och föreningens ordförande Ann-Charlotte Fromholtz är indelat i tre delar.
Först listar föreningen flera brister som den anser att lagts fram från stadens sida när det gäller skolan i Bromarv. Bland annat understryks att de faktiska driftskostnaderna för skolan inte är så höga som de som lyfts fram i konsulten Marcus Henricsons utredning. Det beror på att även daghemmet finns i samma byggnad och det delar på driften med skolan.
Också den relativt nya gymnastiksalen bidrar till de höga driftskostnaderna, skriver föreningen.
"Salen byggdes uttryckligen för hela byn, inte enbart för skolan och värmekostnader som den byggnadsmassan medför borde inte påverka skolans framtid i negativ bemärkelse."
I inlagan frågas också hur skolresornas maximala längd för barn under 13 år ska hållas inom den lagstadgade gränsen ifall eleverna ska skjutsas till skolan i Tenala. Samtidigt ifrågasätts uppgiften att en stängning av skolan (och daghemmet) inte skulle innebära mera kostnader för staden.

Flera förslag

I skrivelsens andra del räknas en mängd möjliga negativa följder av en stängning av skolan upp. Här nämns bland annat att både daghems- och eftermiddagsverksamheten ligger i vågskålen och att hela byn hotar att tyna bort ifall all kommunal service försvinner.
Slutligen listats en mängd förslag som kunde stödja skolan. Bland annat frågas ifall den kunde bli en filial under enhetsskolan i Tenala, så att rektorn jobbar i Tenala.
En idé som läggs fram är att förskoleeleverna i daghemmet kunde flyttas till skolan och att tjänsten som barnträdgårdslärare därmed inte längre behövs eftersom förskolebarnens undervisning tas över av skolan. I sammanhanget nämns att timlärartjänsten i skolan också kan slopas.
Kostnaderna för driften av skolan och daghemmet kunde fås ner om hela komplexet ansluts till det intilliggande bostadsbolagets flisverk – en åtgärd som bolaget enligt skrivelsen ställer sig positivt till.
Ytterligare frågas ifall Bromarv kunde bli hem för några av de närmare 70 flyktingar som staden lovat ta emot 2016–2017.

Omröstning hölls

– Vi hoppade inte på det tåget att vi kommer med en mängd klagomål. Vi vill i stället föra en dialog med staden, säger Anna Grönlund och konstaterar att det finns en beredskap från stadens sida att diskutera.
Det aktuella beslutet att ta Bromarvskrivelsen i beaktande stöddes i stadsstyrelsen med rösterna 9–0. Bakom beslutet ställde sig SFP-arna Ann-Katrin Bender, Mikael Borgman, Kerstin Ilander, Henrik Lindholm, Maj-Britt Malmén och Anders Walls samt SDP-arna Kukka-Maaria Luukkonen, Per-Erik Holmberg och Kaisa Ylimys-Ahlroth.
De grönas Marko Reinikainen och Samlingspartiets Miikka Soivio lade ner sina röster.
Hem och skola-föreningen har skickat sitt brev till alla fullmäktigeledamöter i staden.

ANDRA LÄSER