Två utkast för ny Lappvikplan

Nya småhus, bättre rekreationsmöjligheter, en större småbåtshamn och ett utvidgat kurscenter ska göra Lappvik attraktivare.

Den nya detaljplanen för strandområdena i Lappvik har nu avancerat till två utkast. Miljönämnden tog ställning till de två förslagen på sitt möte i onsdags, och lade ut dem till allmänt påseende.
I båda planerna ingår nya platser för småhus längs stranden, särskilt intill semester- och kurscentret Högsand. I båda alternativen har en friluftsled västerut från sandstranden markerats, och i det första förslaget har den smala sandstranden väster om badstranden reserverats som område för närrekreation.

Stor plan

I det andra förslaget är platserna för ny bebyggelse flera och i det ingår även en utvidgning av semester- och kurscentret samt båthamnen vid Strömudden. I det alternativet löper friluftsleden mellan småhusområdet och kvartersområdet för turismbyggnader. Utkasten omfattar ännu inte byggrätter och byggytor eller noggranna gatuområdesreserveringar.
Planområdet är cirka 117 hektar stort och omfattar också områden som ägs av Hangö stad. Målsättningen med den nya planen är att öka Lappviks attraktionskraft men också att beakta och använda områdets naturvärden och stränder mångsidigt.
– Det här behövs för att få saker att hända i tätorten Lappvik igen efter stålverkets nedläggning, säger Yrjö Sahlstedt, miljönämndens ordförande.
Hangö stad har även ordnat ett publikt tillfälle för växelverkan i Lappvik för att få synpunkter på planen.
ANDRA LÄSER