Insändare: Vad håller på att hända med Ystadsgården?

27.10.2022 13:13
Det förefaller som om Raseborg har planer på att sälja Ystadsgården i Ekenäs. Den misstanken får näring av stadens budget och ekonomiplan för 2021-2023 som listar Ystadsgården som ett potentiellt försäljningsobjekt efter genomförd detaljplaneändring.
I samband med stadens skandalösa försäljning av Tovö-fastigheten i fjol ställde jag i dessa spalter frågan om det ska bli mönsterbildande att staden säljer sina donationer. Om Raseborg sätter försäljningen av Ystadsgården i verket får man lov att konstatera att så är fallet. Ystadsgården kan betraktas som en donation eftersom byggnaden kunde uppföras i slutet av 1940-talet långt tack vare betydande penninggåvor från fadder- och senare vänorten Ystad. Pengarna från Ystad kanaliserades genom stadens beslut till uppförandet av en hälsogård, som gavs namnet Ystadsgården för att uttrycka tacksamhet gentemot donatorerna västanhavs. En av projektets främsta tillskyndare var Lars Larsson, vars namn vi påminns om i form av Larssonsvägen invid byggnaden. Mödra- och barnrådgivning har erbjudits ända tills i år i Ystadsgården, något som har legat väl i linje med donators intentioner.
Enligt den idéskiss till detaljplaneändring som nu har publicerats av staden är det meningen att den västra delen av parken kring Ystadsgården ska omvandlas till bostadsområde. Förutom att själva Ystadsgården ska bli bostäder har man också ritat in ett helt nytt radhus invid Raseborgsvägen med en byggnadskropp klart större än Ystadsgården. Nybyggnationen innebär att det nuvarande parkområdet skulle naggas i kanterna och att den diagonala stigen genom parken måste få en ny dragning. En dragning som helt skulle dikteras av nybyggets placering får man tillägga. Samtidigt betyder de planerade ingreppen att ett inte helt obetydligt antal stolta furor måste fällas, också det en åtgärd som skulle medföra en betydande försämring av den vackra parkmiljön som i dagsläget utsträcker sig mellan seminarieområdet och Ystadsgården.
Ystadsgården och den omkringliggande parken med Rulle & Arthur i sin springbrunn måste anses vara en kulturhistoriskt värdefull helhet i dagens centrala Ekenäs. Den planeringsprocess som nu har kört igång betyder att man öppnar upp för en exploatering och uppspjälkning av parken kring Ystadsgården. Trots att det handlar om ett planområde på paradplats i Ekenäs har det varit förvånansvärt tyst kring ärendet. I det debattglada Ekenäs borde det här väl rimligen vara en fråga som engagerar stadsborna.
Magnus Cederlöf , Ekenäs/Esbo

ANDRA LÄSER