Hemlighetsfull stiftelsegård slog upp sina dörrar

Utredningsarbetet inom de skandalomsusade nymanska stiftelserna har kommit i gång på allvar efter vårvinterns dramatiska händelser som ledde till styrelsens avgång. Målet är att stiftelserna så fort som möjligt ska uppfylla sitt egentliga syfte: att vara till allmän nytta för svenskspråkiga personer och föreningar i Finland. Vi besökte den tidigare tillstängda stiftelsegården Kofverhag tillsammans med advokaten Antti Hannula, tillsatt som god man för att reda ut härvan.

Ny regim. Den gamla styrelsens tid på Kofverhag gård är till ända. Tidigare styrelseordförande R. Kenneth Wrede har flyttat bort sin privata egendom från gården. Hyresarrangemanget där Wrede samtidigt var både hyresvärd och hyresgäst har upphört.

– Här är det som om tiden stått stilla, säger advokaten Antti Hannula när han öppnar dörren till Kofverhag gård på Hangö udd som den tidigare styrelseordföranden R. Kenneth Wrede tvingats lämna efter myndigheternas ingripande.

I herrgårdens salong, med fönster som vetter mot den glimmande Dragsviken, härskar en museal stämning där svunna somrars livliga aktivitet och människomyller går att ana. Antika nyrokokomöbler, konstföremål och framför allt talrika familjefotografier vittnar om livet på gården efter kriget när paret Trygwe och Hjördis Nyman var i sin krafts dagar .

I övre våningen finns flera sovrum, medan källarvåningen domineras av en rymlig bad- och bastuavdelning.

Det här är en av de första gångerna sedan början av 2000-talet som någon utomstående besöker gården, som paret Nyman i slutet av 1980-talet testamenterade till allmännyttiga ändamål. Enligt närståendes berättelser tänkte sig det åldrande paret bland annat att gården och dess ägor kunde användas för sommarlägerverksamhet för barn.

Osannolik röra

I stället följde nästan tre decennier av mardrömslikt ekonomiskt och juridiskt trassel där de nymanska stiftelsernas tillgångar kontinuerligt plöjdes ner i ändamål som inte stämde överens med paret Nymans vilja – först under Alf Tilgmanns tid som styrelseordförande, och, efter Tilgmanns självmord i början av 2000-talet, med juristen R. Kenneth Wrede vid rodret.

De nymanska stiftelsernas allmännyttiga utdelning bleknade i jämförelse med de miljonomkostnader som driften av Kofverhag gård och de invecklade rättsprocesserna mot bland annat Tilgmanns arvingar slukade. Gården användes samtidigt som sommarställe av styrelseordförande Wrede, för en årlig hyra på 1 200 euro. Samtidigt fakturerade Wrede 350 euro i timmen för skötselarbete på gården.

I praktiken verkar ingen utanför styrelsens krets ha haft tillgång till gården.

– Wrede har berättat att den som frågat skulle ha fått komma och titta, men det var inte många som förstod att göra det, säger Antti Hannula medan han inspekterar byggnaden, som förefaller vara i mycket gott skick.

Ny regim. Den gamla styrelsens tid på Kofverhag gård är till ända. Tidigare styrelseordförande R. Kenneth Wrede har flyttat bort sin privata egendom från gården. Hyresarrangemanget där Wrede samtidigt var både hyresvärd och hyresgäst har upphört.

Räfsten börjar

Advokaten och stiftelseexperten Hannula är tillsatt av myndigheterna som god man för att få stiftelsernas verksamhet på rätt köl. Hannula fick uppdraget i samband med den avgörande vändpunkten i härvan som inträffade under vårvintern. Efter ett ingående utredningsarbete kom Terhi Maijala , lag- och tillsynschef på Patent- och registerstyrelsen, fram till att stiftelsernas styrelse begått upprepade, grova brott mot stiftelselagen och därför måste avskedas.

Efter en snabb händelseutveckling med dramatiska vändningar slog tingsdomare Mika Illman vid Västra Nylands tingsrätt i mitten av mars fast att den gamla styrelsens saga var all.

Beslutet innebar att den tidigare styrelsens befogenheter omedelbart flyttades över på Antti Hannula, som nu i en dryg månads tid utrett stiftelsernas affärer och verksamhet.

– Den egentliga verksamheten verkar ha varit relativt liten. Den har närmast fokuserat på att upprätthålla själva gården och, i liten skala, på utdelning. Rättsprocesserna har varit talrika, säger Hannula, som går genom tiotals mappar med bokslut, mötesprotokoll, rättshandlingar och kontrakt.

– Målet är att gården och stiftelsernas medel så fort som möjligt ska användas för sitt egentliga syfte, alltså vara till nytta och glädje för svenskspråkiga sammanslutningar. I det här skedet utesluter jag ingenting, utan utforskar möjligheterna och tar emot goda idéer, säger Hannula.

Utreder. Advokaten Antti Hannulas mål är att de nymanska stiftelserna så fort som möjligt ska få en ny styrelse och förverkliga sitt egentliga syfte. Han efterlyser goda idéer för stiftelsernas och Kofverhag gårds framtid.

Konstföremål i Wredes bostad

Hannula kartlägger samtidigt de nymanska stiftelsernas egendom och kvarvarande förmögenhet. Det är en snårig process, inte minst på grund av otaliga interna transaktioner mellan Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse och Sarfvik-Nymans stiftelse under nästan 30 års tid.

Hittills har det bland annat framgått att en del av konstföremålen saknas på Koverhag gård. Det visar sig att dessa föremål förvarats i tidigare styrelseordförande Wredes bostad i Helsingfors.

– Tanken är att de här konstverken med det snaraste ska fås i museibruk och göras tillgängliga för allmänheten. Jag har träffat Wrede, fått tillgång till alla papper och kommit överens om det. Det var han själv som informerade om konstverken och gav en lista över dem, säger Hannula.

Hur gick den träffen i övrigt?

– Det finns inte så mycket att säga om det, men han har flyttat bort sin privata egendom från Kofverhag och det har inte varit några problem.

Det ovanliga hyreskontraktet, där R. Kenneth Wrede i praktiken varit både hyresvärd och hyresgäst på Kofverhag, har samtidigt upphört att gälla.

Kräftkalas

Kofverhags ägor omfattar över 200 hektar mark, med omgivande fiskevatten. Kring mangårdsbyggnaden finns åtta tillbyggnader, bland annat ett fähus som inte varit i bruk på decennier. Nere vid bryggan ligger en sjöbod med bastu, där ett stort rum med fiskeredskap och jakttroféer fungerat som supésal. Kvarglömd rekvisita visar att rummet lämpat sig väl för kräftskivor.

Supéer. Ett av rummen i strandbyggnaden intill Kofverhag gård, där jakttroféer och gamla fiskeredskap förvarats, har också fungerat som festsal.

Gårdens åkrar och fiskerättigheter är uthyrda. Enligt uppgifter till HBL har omfattande skogsavverkning och virkesförsäljning nyligen ägt rum på Kofverhags marker.

– Det handlar om pengar som antingen kommit in till stiftelserna, eller som ska komma in, säger Hannula.

En annan öppen fråga är hur det ska gå med de dyra och mestadels fruktlösa rättsprocesser som stiftelsernas tidigare styrelseordförande anlitat sig själv för att driva, bland annat mot sin företrädares arvingar.

– Just nu känner jag till en halvfärdig straff- och skadeståndsprocess som kommer att gå vidare i Åbo hovrätt på hösten, säger Hannula.

Han syftar på processen där den tidigare förvaltaren Alf Tilgmanns son Marcus Tilgmann överklagar sin dom för grov penningtvätt. Som borgenärer i Alf Tilgmanns dödsbos konkursbo är stiftelserna delaktiga i processen, som drivs av den allmänna åklagaren.

Tidigare i våras bedömde erfarna brottmålsjurister att myndigheterna också kommer att utreda om det finns orsak att göra polisanmälan mot Wredes styrelse för missbruk av förtroendeställning.

– Det är för tidigt att ta ställning till sådana frågor, säger Hannula.

Under den närmaste tiden ligger fokus bland annat på att utse en ny, funktionsduglig styrelse.

– Det är svårt att ge en exakt tidtabell eftersom det finns så mycket material att gå genom. Fortsättning följer, säger Hannula.

"Personligt mediedrev"

Tidigare ordförande Wrede upplever att han är offer för orättvis behandling, inte minst i medierna. Den senaste tidens händelseutveckling kommenterar han kort per e-post.

– HBL har under åratal publicerat ensidig information, ogrundade påståenden och äreröriga antydanden om stiftelsernas skötsel. Detta har jag upplevt som ett personligt mediedrev som det har varit mycket tungt att bära och det har lett till att styrelsens medlemmar beslutat avstå från sitt förtroendeuppdrag, skriver Wrede.

– Om Kofverhag gårds framtid beslutar den nya styrelse som skall tillsättas med beaktande av stipulationerna i makarna Nymans testamente, konstaterar han.

Antikviteter och konst. Museal stämning råder i salongen på Kofverhag gård. Den tidigare styrelsen uppfattade förvaltandet av gården som stiftelsernas primära uppgift, men Patent- och registerstyrelsen kom fram till att det här inte stämmer överens med de tidigare allmännyttiga stiftelsernas stadgar.

Kära minnen vaknar

Advokat Antti Hannula är inte den enda som tagit sig ut till Kofverhag den här aprilmorgonen. Också några närstående till paret Nyman har kommit för att återse gården. För Kerstin Ring är ögonblicket känsloladdat. Hon tillbringade sin ungdoms somrar på Kofverhag och var förlovad med paret Nymans enda son Leif , som tidigt gick bort i cancer.

Det var tänkt att Kerstin Ring och Leif Nyman skulle ta över gården. För Ring är återseendet både kärt och vemodigt.

– Det är sorgligt att det har gått som det har gått med gården. Jag var bara ett barn när jag steg in här första gången. När man är över 80 år fastnar man ju i minnen, och minnena är det som finns kvar av den varma stämningen i huset där alla var välkomna, säger Ring, medan hon håller i ett fotografi av Leif Nyman som finns i salongen.

Medan hon bläddrar bland gamla, sepiatonade bilder söker sig Rings tankar tillbaka till midsommarfester och till jakt- och fisketurer som Trygwe Nyman ordnade.

– Där sitter Trygwe med sin hund och väntar på en älg. Han tyckte om att jaga och fiska, men på ett sätt som värnade om naturen. Han planterade ut enorma mängder lax-, sik-, regnbågs- och gäddyngel här i viken. Jag vet inte hur många miljoner fiskyngel jag själv varit med om att hälla ut ur gamla mjölkkannor, säger hon.

Svunna tider återvänder. Att återse Kofverhag gård efter en lång paus var ett känslosamt ögonblick för Kerstin Ring, som tillbringade sin ungdoms somrar på gården. Hon är lättad över myndigheternas ingripande. – Jag är tacksam för att det finns ärliga människor, säger hon medan hon tittar i gamla fotoalbum.

Kekkonen trivdes i köket

President Urho Kekkonen var en ofta sedd gäst på handelsmannen Trygwe Nymans jaktfester. Kerstin Rings dotter Mona Kurko , guddotter till paret Nyman, har livliga barndomsminnen av Kekkonens besök på Kofverhag.

– Jag brukade sitta i Kekkonens knä där nära köket och gunga rida, rida ranka. Kekkonen trivdes bättre med att underhålla kökspersonalen än med att jaga djur. Han ville inte skjuta själv utan hoppades att någon annan skulle göra det eller skrämma bort djuret, berättar Kurko.

Jakttroféer. Handelsmannen Trygwe Nyman var en aktiv jägare och fiskare. Han fick ofta besök av president Urho Kekkonen.

Vädrar morgonluft

Juristen Erik Dannbäck , också han gudbarn till paret Nyman, återser Kofverhag gård för första gången sedan början av 2000-talet då Hjördis Nyman ännu levde.

– Det verkar som om gården kommer hem igen, och det känns bra, säger han.

Dannbäck och Ring välkomnar den förändring som nu ser ut att äga rum.

– Tillgångarna har skötts som om de varit styrelsens egna, inte en stiftelses. I många år försökte jag göra något åt det här, men fram till alldeles nyss var det som att köra huvudet i en vägg, säger Ring.

Hurdana förhoppningar har du för gården i framtiden?

– Jag vet inte riktigt, men jag önskar att föreningar och bybor får vara med, för det här har varit en knutpunkt i trakten. Jag är tacksam för att det finns ärliga människor, säger Ring innan hon vandrar ner mot stranden för att titta på sjöboden.

Ett storskrakspar flyger förbi och styr med snabba, visslande vingslag ut mot den isfria Dragsviken.

I de ännu bladlösa snåren väsnas björktrastar, som verkar vara i färd med att bygga bo.

Rättelse 9.11.2018: I en tidigare version blev en dom mot Marcus Tilgmann fel. Tilgmann dömdes inte för grov förskingring, utan för grov penningtvätt till fängelse i två år och två månader.

Vid Dragsviken. Kofverhag gårds ägor på Hangö udd omfattar över 200 hektar mark, med tillhörande fiskevatten. Utöver mangårdsbyggnaden finns åtta tillbyggnader, bland annat den här sjöboden med bastu, sovrum och matsal.

Detta har hänt

Den 27 februarilämnade Patent- och registerstyrelsen (PRS) in en ansökan till tingsrätten om att avskeda hela styrelsen för de nymanska stiftelserna. Enligt PRS hade styrelsen begått grova och kontinuerliga brott mot stiftelselagen.

Styrelsen bestodav juristerna Rabbe Kenneth Wrede och Heikki Leisvuori, samt Wredes svärson Mathias Kumlin, kock på Villa Kataya på Drumsö.

Fruktlösarättsprocesser, intern fakturering och driften av Kofverhag gård slukade i åratal stiftelsernas medel, på bekostnad av den stadgeenliga, allmännyttiga utdelningen. PRS ansåg därför att stiftelserna inte uppfyller sitt syfte.

Stiftelsernahar i sina bokslut betraktat driften av Kofverhag gård som allmännyttig verksamhet, men PRS har kommit fram till att det här inte stämmer överens med stiftelsens stadgar.

Den 28 februariavgick styrelsen för de nymanska stiftelserna med omedelbar verkan.

Senare sammavecka ångrade sig Wrede och Kumlin och försökte ta tillbaka sina avskedsanmälningar.

Måndagen den 13 marskonstaterade Västra Nylands tingsrätt att Wredes och Kumlins försök att återinrätta sig själva inte var juridiskt hållbara: man kan inte välja in sig själv på nytt i en stiftelses styrelse sedan hela styrelsen avgått.

Rättens beslutgav PRS möjlighet att utnämna advokat Antti Hannula på advokatbyrån Nordia Law till god man, med uppgift att sköta stiftelsernas ärenden tills en ny styrelse utsetts.

De nymanska stiftelserna

Trygwe och HjördisNymans stiftelse grundades år 1987 av handelsmannen Trygwe Nyman och hans hustru Hjördis Nyman, med syftet att stödja svenskspråkig social och ideell verksamhet i Finland.

Sarfvik-Nymansstiftelse grundades 1973 av Trygwe Nymans kusin Anna Nyman på Sarfvik gård i Kyrkslätt, med samma ändamål som Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse.

ANDRA LÄSER