Byggnadsinspektörerna får egna områden

En ny delegeringsmodell ska medföra smidigare behandling av bygglov och åtgärdstillstånd i Raseborg.

En ny organisationsmodell i kombination med en ny byggnadsordning ska medföra smidigare behandlingar av bygglov och åtgärdstillstånd i Raseborg.

Stadsfullmäktige godkände i slutet av förra månaden en revidering av förvaltningsstadgan där byggnadstillsynen blir en del av en större avdelning som betjänar i planläggnings-, byggnadstillsyns- och miljöfrågor.

En ny avdelningschef kommer att utses för denna avdelning innan årsskiftet, men fram till dess fungerar stadsplaneringsarkitekt Simon Store som tf. avdelningschef för planläggnings- och miljöavdelningen.

Enligt Store möjliggör en ny avdelningsstruktur större synergi och flexiblare service för kommuninvånarna.

– Vi arbetar bland annat med en ny byggnadsordning, som kommer att medföra smidigare behandlingar av bygglov och åtgärdstillstånd. Avsikten är att allt flera byggåtgärder ska kunna skötas med en så kallad anmälan. Därtill införs nya arbetsmetoder och -processer stegvis. Ett första steg är att miljö- och byggnadsnämnden delegerar rätten att avgöra lov och befogenheter att göra mindre avvikelser i samband med loven till byggnadsinspektörerna, säger Store i ett pressmeddelande.

Därtill vill man dela in befogenheterna enligt tre geografiska områden inom stadens gränser. Varje byggnadsinspektör skulle sålunda få ett eget ansvarsområde.

Jari Sandberg skulle få det västra området från i stort sett från Norra Tenala till Skåldö, Juhani Jormanainen det södra området i stort sett från Ekenäs centrum till gamla kommungränsen i norr och skärgården i söder. Fredrik Wasström skulle få det östra området bestående av i stort sett Karis, Svartå och Fiskars.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlar ärendet om delegeringar av byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter till tjänsteinnehavare på sitt möte den 19 oktober.

– Fördelarna med en dylik delegeringsmodell är att beslutanderätten hos tjänsteman ökar betydligt jämfört med nuläget. Det här inverkar positivt på behandlingstiderna då besvärstiden förkortas till två veckor i stället för 30 dagar vid beslut gjort av en nämnd. Dessutom skulle besluten inte längre vara beroende av de månatliga mötesdagarna, säger Store.

ANDRA LÄSER