Hästtävlingarna ännu i hetluften

Flera delar i stadens svar talar mot varandra och svaren duger inte. Det anser den privatperson som fört ärendet om buller, damm och lukt vid hästtävlingarna Sea horse week till riksdagens justitieombudsman.
Under vintern och våren har samtliga berörda tjänstemän och nämnder i Hangö svarat på justitieombudsmannens begäran om utlåtanden i fallet. Staden har hållit fast vid att bullerbeslutet är fattat i laglig ordning och innehåller tillräckliga bestämmelser om informationen till grannarna, ljudnivåerna och bekämpningen av damm.
Nu har privatpersonen svarat med ett genmäle. Det omfattar sex sidor text och går på djupet i ett flertal formuleringar i olika protokoll och lov som staden beviljat. Privatpersonen har också bifogat bilder på hur dammet spritt sig på bilar, fönster och gator.
Personen menar att staden inte följer upp bullret då man borde göra det och att man i det lov som finns dessutom brutit mot statens riktlinjer för maximala decibelnivåer.
Privatpersonen håller avslutningsvis fast vid samtliga påstående från den första anmälan till JO. Privatpersonen lyfter bland annat fram att Sea Horse Week eventuellt behöver ett miljötillstånd då det ordnas och förbereds under så lång tid. Staden menar att ett miljötillstånd inte behövs eftersom bullret inte är varaktigt eller konstant.