Bildningsnämnden höjer nettoanslag

Bildningsnämnden i Raseborg hade ett möte i tisdags. Bland annat behandlades en budgetändring och bildningsdirektörens beslutanderätt.

Bildningsnämnden i Raseborg fattade huvudsakligen beslut enligt förslag i tisdags.
Raseborgs bildningsnämnd sammanträdde i tisdags. Nämnden tog till exempel ställning till ett ärende som rörde en budgetändring på resultatenhet 1-nivå i årets budget. Förslaget var att nettoanslaget för morgon- och eftermiddagsverksamhet höjs med 65 000 euro. Någonting som ordnas genom att sänka nettoanslaget för kurator- och psykologverksamheten med 45 000 euro samt tack vare att administrationen sänks med 20 000 euro. Nämnden fattade beslut enligt förslag.
Det blev också klart att Raseborgs nya betygsbotten för mellanbedömning och läsårsbedömning börjar användas i samband med årets mellanbedömning. Nämnden valde även att delegera sin beslutanderätt på ett sätt som gör att bildningsdirektören, under tiden 1.1.2021–31.7.2021, kan fatta beslut om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang med stöd i lagen om grundläggande utbildning. Dock förutsätts det att lagen om grundläggande undervisning möjliggör detta.
Nämnden valde också att utse idrottsinstruktör Julia Salmela till fritidschefen Fredrika Åkerös ersättare med start den 1 januari nästa år. På mötet bestämdes även vilka datum nämnden sammanträder kommande vår och att en namntävling för det, så kallade, skolcentret i Svartå ska utlysas nästa månad. Angående tävlingen bildas en arbetsgrupp bestående av bildningsdirektören, den ena undervisningschefen, rektorerna för skolorna i Svartå, daghemsföreståndarna i Svartå och elever från skolorna. Holger Wickström är bildningsnämndens representant i arbetsgruppen.
Under mötet drogs två ärenden bort från föredragningslistan. Det ena fokuserade på uppbärandet av avgifter vid gymnasierna för studentskrivningar och för utomstående studerande som beviljats studierätt i en gymnasiekurs. Det andra ärendet var ett sekretessbelag personalärende.

ANDRA LÄSER