Sjukhusets vision uppdateras

Raseborgs sjukhus går mot en händelserik höst. Det är möjligt att sjukvårdsområdet 2017 varken ansvarar för jour- och uppföljningsavdelningen eller psykiatriska enheten. Likväl tror Gabriela Erroll på sjukhusets framtid.

Optimistisk. Raseborgs sjukhus finner sin form i tider av sparkrav, utveckling och förändring, enligt sjukvårdsområdesdirektör Gabriela Erroll som utarbetar en vision för sjukhuset.
Johan Kvarnström
18.08.2016 08:00
Efter ett maratonmöte med sjukvårdsdistriktets ledning är Västra Nylands sjukvårdsområdes direktör Gabriela Erroll övertygad om att det finns en allt starkare förståelse för att Raseborgs sjukhus behövs.
Det här för att sjukhuset i grova drag måste vara lika starkt som i dag trots förändringar och sparkrav.
– Nu börjar man på allvar inom HNS fila på sjukhusens profiler. Det sades på mötet att det är klart att Raseborgs sjukhus status ska vara ett närsjukhus, säger Erroll som under sommaren arbetat med en andra version av sjukhusets vision.

Flera förändringar

Det som redan är klart är att den nuvarande barnpsykiatriska avdelningen upphör vid årsskiftet. Dessutom hade redan det första förslaget till visionen bemött sparkraven genom att bland annat minska somatiska vårdens avdelningsplatser från 61 till 50.
En verksamhet som eventuellt kan upphöra eller övertas av Raseborgs stad är jour- och uppföljningsavdelningen. Erroll bedömer att avdelningen behövs och att verksamheten i stadens regi kan ge besparingar endast genom att ändra avdelningens profil.
Hon betonar avdelningens roll också för Hangö och Ingå.
– Jour- och uppföljningsavdelningen utgör tillsammans med samjouren en verksamhetsmässig helhet. Med tanke på den kommande vårdreformen som träder i kraft 2019 borde avdelningen kvarstå i sjukhuset regi.
Överlag är det just den framtida arbetsfördelningen som är ett stort frågetecken. Det gäller dels fördelningen mellan specialist- och primärvård, dels mellan olika enheter inom HNS.
En allmän utmaning för sjukvårdsområdet är att sparjagande Raseborg har en aktivare roll och delvis en annan agenda än de andra medlemskommunerna, Ingå och Hangö.
Planerna på att överföra sjukhusets vuxenpsykiatri och ungdomspsykiatri till Hucs psykiatriska enhet ser ut att bli verklighet, som såväl Hucs som Raseborg önskar.
På det sättet får Hucs enhet mer svenskspråkig personal som kan användas över de geografiska gränserna med framtidens nätterapi.
Det tycker Erroll är bra även om sådant samarbete vore möjligt också utan en organisationsförändring.

Hur säkert är det att Hucs tar över psykiatrin?

– I budgetförslaget för 2017 kommer jag utgå från att psykiatrin helt administrativt inte längre hör till oss. Men verksamheten flyttar ju ingenstans.

Helhetsbilden klarnar

Organisationsförändringen motiveras med att den sparar de västnyländska kommunerna sammanlagt cirka en miljon euro per år.
Erroll säger att den beräkningen inte beaktar helheten och på hennes initiativ har man därför bildat en arbetsgrupp som utreder konsekvenserna mer ingående. Den möts följande gång i morgon och är snart klar med sin rapport.
– Då man ska fatta politiskt beslut om en sådan sak måste det finnas ett utredningsarbete om följderna. Vad det betyder för resten av sjukhusets verksamhet återstår att se. Ju mindre verksamhet sjukhuset har, desto högre blir de fasta kostnadernas andel av vården. Jag vill inte att man går vidare i frågan innan konsekvenserna är klart utredda. Det står i varje fall klart att den kvarvarande verksamheten blir dyrare.

Hur ser tidtabellen ut?

– Ett utkast till slutrapport presenteras på nämndens möte i slutet av månaden eller på mötet i september. Då hoppas vi också kunna behandla andra versionen av sjukhusets vision.

Vad är nytt i den andra versionen?

– Det har kommit till flera preciseringar och ett stycke om vårdreformen. Men den är ännu under arbete.
Frågetecken kring vårdreformen försvårar förstås visionsarbetet. Erroll utgår i varje fall från att verksamheten ska anpassas för att passa reformen som hon är övertygad om att förverkligas, frågan är bara när och hur.

ANDRA LÄSER