Insändare: Pensionstagare besvikna på Raseborgs behandling av äldre

18.10.2022 14:27
Öppet brev till stadsstyrelsen i Raseborg
Raseborgs stads intresse för de äldres boende är en sorglig historia. Det började med nedläggningen av Fridebo som uppgick i avdelning 2 på Ekåsenområdet. Sedan var det Villa Pentby, Villa Stella, Hagahemmets nedläggning och flytt till boendeenheten i Gammelboda. Och som det senaste fallet, det tilltänkta äldreboendet vid Liljedalsgatan i Ekenäs.
Redan år 2007 godkände Ekenäs stadsfullmäktige ”enhälligt och förtjänstfullt” sitt äldrepolitiska program, i vilket ingick byggnationen av en ny boendeenhet för stadens äldre, med placering vid Liljedalsgatan – detta alltså för femton år sedan. Detta långsiktiga program gick ett hårt öde till mötes och började samla damm på de ansvarigas hyllor. Sedan dess har stadens äldre fått vara med om flera tråkiga förändringar visavi boendefrågorna - ingenting har varit bestående. Det är knappast främmande för någon beslutsfattare att påtvingade flyttningar och förändringar i de äldres boende väcker stor ångest och oro och är långt ifrån människovärdigt, samtidigt som det förkortar livet. Om detta vittnar otaliga studier och icke minst äldreomsorgslagen.
Nu har det resurserade äldreboendet igen hamnat in i en osäker situation. Det tidigare beslutet om att starta byggnationen vid Liljedalsgatan har stött på svårigheter på grund av oro för kalkylerade kostnader och en påstådd osäkerhet gällande välfärdsområdets eventuella vilja att hyra enheten. Å ena sidan är det fullt förståeligt men å andra sidan måste man ställa sig frågan: vad är mera värt, de äldres hälsa och välmående eller ekonomin och den osäkerhet som man nu hänvisar till? Kommer ekonomin igen en gång att vinna över de äldres mänskliga boendeformer. Samtidigt vet vi att ett värdigt och friskt åldrande, jämte boende ger mervärde åt ekonomin och att alternativen och ad hoc besluten alltid kostar mera i andra ändan.
Stadsstyrelsen konstaterar i sitt beslut, att styrelsen fortsättningsvis har för avsikt att uppföra ett resurserat boende för de äldre i Ekenäsområdet och styrelsen besluter att återkomma till frågan inom år 2023. Men ”spåren skrämmer”– har tiderna blivit mycket bättre sen? Kommer de osäkerhetsfaktorer som stadsstyrelsen hänvisar till att ha skingrats år 2023? Vi är rädda för att man nästa år finner nya ursäkter för att igen skjuta upp detta tidsenliga äldreboende till en osäker framtid. Det är också känt att det råder en skriande brist på resurserade boendeplatser, att äldre personer, även minnessjuka äldre, som är i behov av tyngre vård ligger på ”fel platser” eller tvingas bo hemma, ofta ensamma och med alla andra olägenheter det medför. Staden har ett osvikligt ansvar för att ta hand om sina äldre invånare i Raseborg.
Vi förutsätter därför att den nya planeringen och byggandet av en resurserad boendeenhet vid Liljedalsgatan inleds omedelbart i början av år 2023.
Vi har erfarit att även stadens hemvårdsverksamhet kämpar med stora svårigheter. Hemvården hör likaså till stadens ansvarsområde, i all synnerhet nu då det råder en så stor brist på anstaltsplatser. Möjligheterna till närståendevård och dessa vårdares situation måste förbättras. Som vi alla vet, så innebär det förbättrade möjligheter för de äldre att fortsättningsvis kunna bo hemma (på tal om kostnadseffektivitet). Kombinationen av dygnet runt vård, serviceboende, hemvård och närståendevård behöver vara i balans. Staden kan inte skjuta allt ansvar på välfärdsområdet samtidigt som man frånsäger sig det egna ansvaret! Istället bör staden vara aktiv gentemot välfärsområdet, agera snabbt och utöva påverkan på dess förtroendevalda och tjänstemän.
De äldres boendefrågor får inte basera sig på upprepade adhoc-beslut. Det totala ansvaret kan omöjligt överföras på välfärdsområdet, utanstaden behöver själv ha full insyn i de äldres välmående och boende i staden.
Sammanfattnigsvis konstaterar vi, att staden är i stort behov av ett uppdaterat, strategiskt och långsiktigt äldrepolitiskt program med välplanerade åtgärder och där det framkommer att verkställigheten bör följas upp så att det som planerats i den godkända planen blir verkställt.
Marianne Isaksson-Heimberg, ordförande,  Rauno Kousa, viceordförande, Ekenäs pensionstagare 

ANDRA LÄSER