Säkerhetspolitiken är fastslagen

Finland bör inte delta eller vara delaktig i sådan internationell militär övningsverksamhet som ger en felaktig signal av Finlands säkerhetspolitiska linje.

I dagMaarit Feldt-Ranta
15.09.2017 06:07
Under de senaste tiderna har det internationella utrikes- och säkerhetspolitiska utrymmet fyllts av signaler som spetsar till olika spänningar i världen. Finland har en lång linje och konsensus att fungera som en stabil och fredsbejakande aktör. Riksdagen har nyligen efter en grundläggande behandling enhälligt fastställt den här linjen än en gång.
Mot den bakgrunden var det mycket överraskande att försvarsutskottets ordförande, riksdagsledamot Ilkka Kanerva (Saml) i veckan uttalade sig om att Finland borde ordna en omfattande internationell militärövning på vårt lands territorium. Detta i ett läge där det redan pågår omfattande krigsövningar i våra närområden, Zapad i öst och Aurora i väst. Kanervas utspel kom som en total överraskning både för resten av riksdagens försvarsutskott och för hela riksdagen.
Så sent som i juni slog riksdagen enhälligt fast Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje.
”Finlands utrikes- och säkerhetspolitik har en tydlig och hållbar värdegrund. Mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, demokrati, frihet, tolerans och jämlikhet hör till det finländska samhällets grundläggande värden som Finland bör arbeta för också i ett internationellt sammanhang. Det råder ett brett samförstånd om de här värderingarna i det finländska samhället och de utgör grunden för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik över valperioderna. Betydelsen av att framhäva de grundläggande värderingarna blir allt mer framträdande i en instabil och osäker internationell omvärld där de ifrågasätts också i många av de länder som anses höra till samma värdegemenskap av demokratiska länder som Finland.
Vårt utrikes- och säkerhetspolitiska linjeval är inte utsatt för konjunkturväxlingar. Finland beslutar självt om sina säkerhetspolitiska val. Fundamenten för linjevalet är utöver de grundläggande värdena principen att främja multilateralt samarbete, arbete för internationell fred och stabilitet, en samlande attityd till konfliktförebyggande och krishantering, tryggande av ett fungerande samhälle, upprätthållande av Finlands försvarskapacitet och principen att inte tillhöra någon militär allians.
Ett tydligt mål för vår utrikes- och säkerhetspolitik är att motverka en situation där Finland blir part i en militär konflikt. I en omvärld i förändring försöker vi nå det här målet genom att upprätthålla samhällets kristålighet och försvarets trovärdighet samt genom att fortsätta utveckla det säkerhetspolitiska samarbetsnätverket. Finland tillhör ingen militär allians, men bedriver ett praktiskt partnerskap med Nato och bevarar fortsatt möjligheten att ansöka om medlemskap i Nato. Finland ska bedriva en aktiv stabilitetspolitik för att förebygga militära hot. Finland tillåter inte att vårt territorium används i fientligt syfte mot andra stater.”
Finland bör inte delta eller vara delaktig i sådan internationell militär övningsverksamhet som ger en felaktig signal av Finlands säkerhetspolitiska linje. Utgångspunkten för militärövningar bör vara att upprätthålla och utveckla försvarsförmågan, inte sända signaler till det internationella samfundet.

ANDRA LÄSER