Säkert på vägarna

Ingå lyfter fram farliga vägavsnitt. Det behövs aktivt lobbande för att få statliga pengar för säkrare vägar.

Inför årsskiftet publicerade Trafikskyddet färska trafikuppgifter. Dödsolyckorna i vägtrafiken har minskat med nästan en tiondel år 2016 jämfört med året innan. Siffrorna bygger på preliminära uppgifter från Statistikcentralen och de tidningsuppgifter som Trafikskyddet samlat in.

Enligt den här statistiken har 235 personer dött i trafikolyckor 2016, 20 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet skadade uppgår till cirka 6 000. Det är en minskning på cirka åtta procent.

Juha Valtonen som är forskningschef på Trafikskyddet säger att det är ett steg i rätt riktning. Å andra sidan är dödssiffrorna fortfarande högre än 2014 då färre än 230 personer dog i vägtrafiken.

EU har slagit fast som mål att halvera dödsfallen i trafiken under det pågående decenniet. I Finland skulle det betyda att högst 136 personer dör i trafiken 2020.

Både trafiken och olyckorna koncentreras till huvudvägnätet. En utmaning under de närmaste åren när det gäller huvudvägarna är framför allt att minska antalet mötesolyckor.

För den västnyländska huvudleden, riksväg 25 från Hyvinge till Hangö, har det i åratal diskuterats olika lösningar med allt från mitträcken till omkörningsfiler i Västnyland men ännu har inget av de projekten fått rum i NTM-centralens budget. Konkreta saker som hänt är att hastigheten har sänkts på vissa olycksbenägna områden.

Lagom till jul installerades trafikljus i korsningen av riksväg 25 och stamväg 52 i Österby, Ekenäs. Det här projektet fick grönt ljus i NTM-centralen redan 2011. Och i vår ska även cyklisterna och fotgängarna kunna röra sig tryggare längs stamväg 52 då gång- och cykelbanan till Västerby friluftsområde blir klar.

Det är de regionala NTM-centralerna och Trafikverket som tillsammans funderar på och prioriterar vilka områden som säkerheten ska förbättras eller vägnätet utvecklas.

Färsk statistik för olyckor på riksväg 25 visar att man i fjol ryckte ut 41 gånger medan man år 2012 ryckte ut till 60 olyckor på riksvägen.

För några år sedan diskuterades ivrigt Ring V-projektet som är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna belägna vid vägen Hangö-Hyvinge-Borgå, riksväg 25 och stamväg 51. Målet är att skapa en utvecklingskorridor, något mera än bara en väg. Vägen ut i Europa går via Hangös hamnar.

Raseborg har i sin budget för i år inga pengar reserverade för utvecklingskorridoren men den nämns. Det står att då nya projekt aktualiseras ska fullmäktige ha beredskap att bevilja pengar för specifika trafikarrangemang på riksväg 25.

Trots strama ekonomiska tider vill man i kommunerna satsa på trafiksäkerheten. I Ingå uppdaterar man trafiksäkerhetsplanen. Mest olycksdrabbade är stamväg 51 och Fagerviksvägen. De är båda sådana vägar som NTM-centralen beslutar om, men kommunen kan genom sitt agerande ändå visa på ett behov av ökad säkerhet.

Ingås planläggningschef konstaterar att på de trafikleder som kommunen ansvarar för kan man snabbare göra förändringar som ökar trafiksäkerheten.

Raseborg har i årets budget reserverat 1,3 miljoner för trafikleder, det handlar om grundläggande förbättring, nybyggen och asfaltering och gatubelysning. I Hangös budget finns drygt 900 000 euro för gator, av dem är 260 000 euro vikt för trafiksäkerhet.

Om de västnyländska vägarna ska bli säkrare i den takt som EU-målet är ställt, är det allt skäl för kommunerna att aktivt lobba för säkrare trafiklösningar till regionen.

ANDRA LÄSER