Sjukfrånvaron ökar inte märkbart under pandemin

Sjukfrånvaron inom vårdbranschen har ökat tydligt.

Sjukfrånvaron är högst inom vårdbranschen. Hemvårdare, närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare var borta i genomsnitt 21–29 dagar år 2020.
Statistikuppgifter från Arbetshälsoinstitutet, pensionsanstalten Keva och Folkpensionsanstalten (FPA) visar att det första coronaåret inte ökade sjukfrånvaron märkbart, och att antalet dagar med sjukdagpenning som ersattes av FPA minskade.
Skillnaderna mellan yrkesgrupper när det gäller sjukfrånvaro har ändå ökat.

Genomsnitt 16-17 dagar

År 2020 var kommunalt anställda i genomsnitt 16,7 dagar borta från arbetet på grund av egen sjukdom.
Arbetshälsoinstitutet har följt arbetstagares sjukfrånvaro från och med 2000. Sjukfrånvaron var som högst år 2008 då kommunalt anställda i genomsnitt var 19,4 dagar borta från arbetet på grund av egen sjukdom.
Från och med 2013 har sjukfrånvaron varit i genomsnitt 16–17 dagar. År 2019 var antalet dagar 16,5.

Skillnaderna mellan yrkesgrupper

Det första coronaåret har påverkat olika yrkesgrupper på olika sätt och skillnaderna mellan yrkesgrupper vad gäller sjukfrånvaron har ökat.
Till exempel har sjukfrånvaron inom vårdbranschen ökat tydligt. Förskolelärare, barnskötare, skolgångsbiträden, tandskötare, sjukskötare och hälsovårdare hade i genomsnitt 1,5–3 fler frånvarodagar jämfört med 2019.
Skolgångsbiträden, hemvårdare, vårdare och närvårdare, barnskötare, familjedagvårdare, tandskötare, anstaltsvårdare, sjukskötare, hälsovårdare och förskolelärare var borta i genomsnitt 21–29 dagar år 2020.
Minst var antalet frånvarotillfällen på grund av egen sjukdom hos chefer, specialsakkunniga, ekonomisekreterare, informationspersonal och lärare. De var i genomsnitt borta 6–8 dagar.
Enligt Keva har det bland personal inom hälsovårdsbranschen i kommuner och städer blivit vanligare med sjukfrånvaro som pågår i över 8 dagar, men också 1–3 månader under 2020.
– Coronapandemin har även ökat antalet frånvarotillfällen inom vissa yrkesgrupper på grund av strängare anvisningar: det har inte varit tillåtet att komma till arbetet om man har haft ens lite snuva, och väntan på coronatestresultaten har i vissa fall förlängt en kort frånvaro, säger Jenni Ervasti vid Arbetshälsoinstitutet.

Ungas sjukfrånvaro ökar

Granskat enligt åldersgrupp har den mest positiva utvecklingen skett bland personer över 50 år, vars sjukfrånvarotillfällen fortsätter att minska i antal. Däremot har under 30 år gamla kommunalt anställda fler sjukfrånvarotillfällen i år än under 2019.
– Resultaten ger anledning till oro vad gäller unga arbetstagare, som å andra sidan ofta arbetar inom yrken med mycket sjukfrånvaro. Å andra sidan ger de uppmuntrande resultaten vad gäller äldre arbetstagare anledning att anta att stödåtgärderna för arbetsförmågan har varit framgångsrika och riktats rätt, säger Ervasti.
ANDRA LÄSER