Enkäter: Dåliga kunskaper om reglerna för elsparkcyklar - men de är ett bra komplement i stadsmiljö

Trafikskyddets färska enkäter visar att det finns oklarheter angående reglerna för elsparkcyklar. Men över 60 procent anser ändå att de är ett bra komplement i stadsmiljö.

Trafikskyddet har med hjälp av enkäter utrett finländarnas erfarenheter av elsparkcyklar och reglerna som gäller för desamma. Det meddelar Trafikskyddet i ett pressmeddelande på måndagen. Trafikskyddet skriver i sitt pressmeddelande att endast 64 procent av dem som svarade på enkäten (som genomfördes i mars och i april i år) visste att man i regel ska köra på cykelleder med elsparkcykel. 75 procent visste att man ska visa riktningstecken när man svänger även med elsparkcykel, konstaterar Trafikskyddet.
Trafiskyddet skriver också att en enkät som gjordes i slutet av fjolåret visar ett endast 59 procent av respondenterna visste att en vuxen inte får köra på trottoarer med elsparkcykel. Däremot kände respondenterna bättre till regeln om att man inte får transportera passagerare med elsparkcykel. Den var bekant för 77 procent av dem som svarat på enkäten.
— De uthyrbara elsparkcyklarna har blivit vanligare i många städer, från Villmanstrand till Rovaniemi och från Karleby till Idensalmi. När man ställer sig på åkdonet bör man förstå att det är fråga om ett fordon. Precis som andra förare måste också den som kör med elsparkcykel följa trafikreglerna, säger Trafikskyddets utbildningsinstruktör Pasi Pohjonen, i pressmeddelandet.
Trafikskyddets enkät från slutet av fjolåret visar också att den allt mer elektrifierade trafiken har medfört en känsla av otrygghet. Påståendet att uthyrbara elsparkcyklar har ökat otryggheten i stadsområden höll hela tre av fyra respondenter med om helt eller delvis.
I vårens enkät ansåg var fjärde att den har hamnat i en farlig situation som fotgängare på grund av elsparkcyklister. Av respondenterna uppgav 21 procent att de som cyklister råkat ur för en farlig situation och motsvarande siffra bland bilister var 24 procent, skriver Trafikskyddet.
Å andra sidan upplevde 63 procent av respondenterna elsparkcyklarna som ett bra komplement till möjligheterna att röra sig i stadsmiljö.
— Eldrivna transportmedel är ännu relativt nya som färdmedel i Finland. Uthyrbara elsparkcyklar har bidragit till fenomenet och naturligtvis tar det sin tid att vänja sig vid det. Alla som använder dem måste dock vara medvetna om sitt ansvar i trafiken. Fast grejen är hyrd kan man ju inte köra iväg som om man skulle ha eld i baken. Och ansvaret slutar inte med att man kör, utan man ska också parkera åkdonet så att det inte är i vägen för andra. Det här är speciellt viktigt för att personer med särskilda behov ska kunna röra sig hinderfritt, säger Pasi Pohjonen.
ANDRA LÄSER