Insändare: Jordbrukarna är värda mer

04.02.2023 12:05
Diskussionen om jordbrukets och primärproduktionens framtid har pågått redan en längre tid. Situationen inom sektorn är alarmerande och har bara blivit sämre på grund av den högre inflationen och de höga energipriserna.
Under den här regeringsperioden har flera stödpaket riktats till jordbruket, vilket har varit helt nödvändigt. Samtidigt är det beskrivande att det finns ett behov av stödpaket, det visar också i hur svår situation jordbruket befinner sig. Det här är inte en hållbar utveckling.
För att råda bot på problemen är det viktigt att vi går in djupare i strukturerna. Vi måste se till att jordbrukarna och primärproducenterna får tillräckligt med inkomster för sitt jobb.
Inflationen påverkar förstås också konsumenterna och det leder till att man väljer förmånligare produkter, ibland istället för inhemska.
Det är viktigt att nästa regeringsprogram tar fram en tydlig vision för hur sektorn kan utvecklas. Vi kan inte förlora tid nu.
Nu behöver vi stärka producenternas roll i livsmedelskedjan och på det sättet trygga en inhemsk produktion. Vi ska stärka marknaden för våra inhemska produkter. Vi har en upphandlingslag som måste justeras mot EU:s miniminivå för att göra det enklare för kommuner och välfärdsområden att genomföra upphandlingar. För att vi ska få fler inhemska varor i skolornas kök måste vi också satsa på upphandlingsexpertisen vårt land.
Samspelet mellan affärskedjorna och producenterna måste bli bättre. Vi har få aktörer inom handelsbranschen vilket gör att konkurrensen inte är tillräcklig. Dessutom borde vi stärka de finska produkternas roll som exportvara. Vi behöver också satsa mera på forskning och utveckling. Det behövs nytänk och utveckling. Själv ser jag det som problematiskt att jordbrukare måste välja bort ekologisk odling eftersom det inte är lönsamt. Det är ett tydligt tecken på att systemet inte fungerar.
Jordbruket genomgår nu en aldrig tidigare skådad lönsamhetskris. Det är helt avgörande att vi kan garantera att jordbruket har en framtid i vårt land. Oron bland primärproducenterna är stor och vi kan inte vänta längre. Nu krävs åtgärder på många plan. Vi behöver se över hela produktionskedjan och granska relevant lagstiftning för att hitta lösningar som säkerställer framtiden också för våra producenter.
Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, Ingå

ANDRA LÄSER