Insändare: Oroväckande utbildningstrend

20.01.2023 19:08
Redan en längre tid har man kunnat ana oråd beträffande skolelevernas inlärningsresultat. I Undervisnings- och kulturministeriets färska bildningsöversikt bekräftas svart på vitt att kurvan pekar åt fel håll: vi håller på att halka efter både då det gäller utbildningsnivå och inlärningsresultat. I unga årsklasser har andelen som avlagt högskoleexamen stadigt minskat. Rapporten förutspår att den arbetsföra befolkningens utbildningsnivå kommer att sjunka under genomsnittet i industriländerna under 2030-talet.
Översikten presenterar inga entydiga orsaker till den dystra utvecklingen. En grundläggande analys av orsakssambanden förefaller fortfarande saknas. Ur svenskspråkig synvinkel är det beklagligt att ministeriet inte granskade den svenskspråkiga utbildningen som en egen helhet. Den svenskspråkiga utbildningssektorn har många särdrag, vilket förutsätter en skild genomgång av sektorn.
Vi måste gå till botten med orsakerna till att utbildningssektorn blivit lidande. Trots att en djuplodande analys ännu saknas står det klart att det behövs större och mer välriktade satsningar på utbildningen. Vi har inte råd att halka efter; utbildningen är i många avseenden en avgörande faktor för Finlands utveckling och förmåga att anpassa sig till tidens krav. Vi måste säkerställa att ingen går ut grundskolan utan grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Nästa regering måste se till att vår utbildnings glansdagar inte enbart hör historien till.
Karin Cederlöf, Jurist

ANDRA LÄSER