Grannar lider av buller från Rudus och hamnen

Fjorton klagomål över buller och skakningar på Joddböleområdet i Ingå har kommit till kommunen under det här året. Protesterna gäller främst Rudus stenbrytning.

Oljud. Stenbrytningen i Joddböle orsakar buller som ogillas av invånare i trakten.
Det är närmast invånare längs Bastubackavägen som klagat över buller från stenbrytning och krossverksamhet, som pågår i Joddböle, och skakningar i samband med sprängningar.
En av dem som lider av bullret är Minna Lehto.
– Krossningen låter som om ett ånglok var i antågande. Och då de har sönder stenarna är det ett hackande ljud, som om man var på en byggarbetsplats, säger hon.
Enligt kommunen kommer en del av bullret från företaget Rudus stenbrytning och stenkrossning. Verksamheten har framskridit och flyttats längre norrut, så att området inte längre avgränsas av en skyddande skogsbevuxen bergsrygg, som har dämpat bullret längre söderut.
Dessutom pågår Fortums rivning av kolkraftverket, som delvis görs genom sprängningar. Under första halvåret i år tillkommer dessutom Balticconnectors kompressorbygge. I samband med det bryts och krossas sten på platsen, vilket också bidrar till buller och skakningar. En ytterligare bullerkälla är byggandet av kommunalteknik i Westerkulla under vintern.
Klagomålen behandlades i byggnads- och miljönämnden i tisdags. Samtidigt behandlades också en utredning om buller och damm från Rudus och hamnen. Enligt den överskrids bullergränserna vid den närmaste bostadsfastigheten tidvis, men det beror då på summan av bullret från flera källor. Mätningarna är gjorda 2016 och 2017. Nämnden beslutade att begära NTM-centralens utlåtande i frågan för att få dess syn på det faktum att det sammanlagda bullret vid närmaste bostadsfastighet överskrider gränsvärdena. Gränsen för buller dagtid är 45 decibel.
Invånarklagomålen förorsakar däremot inga åtgärder eftersom verksamhetsidkarna enligt kommunen följer de gällande loven. Ersättningskrav för skador på byggnader ska enligt kommunen riktas till verksamhetsidkarna, inte till kommunen.