Insändare: Åldersdiskriminering i ny lag

Om regeringen får sin vilja igenom kommer många äldre att bli berövade viktig service framöver, dvs. handikappservice. Regeringen bereder som bäst en reform av handikappservicelagen.
Med stöd av lagen beviljas många funktionshindrade och äldre med funktionsnedsättning nödvändig service såsom ändringsarbeten i bostaden och färdtjänst. En reform i sig är välkommen - den nuvarande lagen har över 30 år på nacken och är föråldrad.
Regeringen föreslår att lagen i fortsättningen inte ska gälla “personer vars nedsatta funktionsförmåga beror huvudsakligen på funktionsnedsättning i anslutning till hög ålder”. Detta trots att behovet av service bland äldre med olika handikapp är stort: över hälften av klienterna som beviljas färdtjänst och ändringsarbeten i bostaden är äldre.
Lagförslaget försätter äldre i en sämre ställning än yngre. Många äldre som nu har rätt till service skulle med stöd av den nya lagen sannolikt nekas service. Förslaget strider mot FN:s funktionshinderkonventions syn på funktionshinder och går stick i stäv också med FN:s specialrapportörs ställningstaganden. Justitiekanslern och justitieombudsmannen har förhållit sig kritiskt till uteslutandet av åldersrelaterade funktionsnedsättningar.
Tillämpningen av den föreslagna åldersbegränsningen skulle vara svår. Vad är en funktionsnedsättning som huvudsakligen ansluter sig till hög ålder? Ansluter sig t.ex. förlamning till följd av en hjärnblödning hos en 70-åring till åldrande, eller utgör det ett “renodlat” funktionshinder? Lagförslaget kan resultera i godtycklig tolkning av vilka funktionsnedsättningar som anses ha samband med åldrande. Ur medicinskt perspektiv är åldrandet väldigt individuellt och det kan förekomma stora skillnader från en person till en annan.Ingen får diskrimineras på grund av sin ålder. Uteslutandet av personer vars funktionsnedsättning utvecklats i högre ålder är ett omänskligt sätt att försöka spara pengar på äldres bekostnad.
Förslaget grundar sig på tanken att äldre inte behöver ha en lika hög livskvalitet som andra personer. Istället för att fokusera på åldern hos en person med rörelsehinder bör man se på hur man kan avhjälpa de hinder som personen möter i sin vardag.Med hjälp av funktionshinderservice kan äldre med olika handikapp leva ett aktivt liv och vara delaktiga i samhället. Regeringen bör ändra sitt lagförslag så att äldre också i fortsättningen kan få den livsviktiga servicen.
Karin Cederlöf, Jurist, fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde