Omtvistad detaljplan på målrakan

Den nya detaljplanen för småhusområdena norr om Esplanaden i Hangö börjar nå sin slutliga utformning. Processen har kantats av både missförstånd och oro.

Nya möjligheter. Många av de nuvarande tomterna är till och med över 2 000 kvadratmeter stora. Därför vill staden möjliggöra en delning av tomterna.
Den uppdaterade detaljplanen för småhuskvarteren kring Ankargatan, Bromarvsgatan och Ängsgatan har varit inflammerad ända sedan start.
Redan 2014 gick invånarna ut med sin oro för att staden ska påtvinga tomtdelningar. Under processen har de misstyckt med det tillfälliga byggförbudet på området och nya skyddsbeteckningar på de gamla husen, samt ansett att en detaljplan med målet att kunna placera flera hus på de stora tomterna är helt onödig och förstör områdets karaktär.
Invånarinitiativ har lämnats in och invånarna har varit synnerligen aktiva att kommentera planen, men många av åsikterna har också kantats av missförstånd.
– Planläggningsprocesser är jobbiga ibland, men i just denna process har det funnits mycket misstänksamhet mot och brist på förtroende för tjänstemännen. Det har varit beklagligt och tråkigt. Allt går ju ändå genom politiska organ som fattar besluten, säger stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen.

Inget tvång från staden

Staden har hela tiden upprepat att målet med planen är att enbart möjliggöra delade tomter med flera hus, då de nuvarande tomterna kan vara till och med 2 000 kvadratmeter stora. Delade tomter skulle också ge Hangö byggplatser för fler centralt belägna småhus.
– Det finns både privatägda tomter och stadens arrendetomter på området. Många av tomterna är stora, men vissa är redan delade till mindre. Att styra byggandet så att det vid behov går att dela tomterna är ju bara vettigt, säger Luukkonen.
Staden har dessutom sett ett behov att ge flera nuvarande hus på området skyddsbeteckningar. Många av husen är från tidigt 1900-tal och karaktäristiska för sin tid. Inför detaljplaneringen har staden låtit göra en byggnadshistorisk utredning.
– Skyddandet av byggnaderna baserar sig på den utredningen, diskussioner med landskapsmuseet, Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande och husägarnas reaktioner i utkastskedet, säger Luukkonen.
Planen uppdateras också eftersom den gamla planen är från 1953. Området består av totalt 82 tomter i sex kvarter.

Stöder sig på planer

Då planutkastet var framlagt till påseende förra sommaren samlade det nästan 30 åsikter och utlåtanden från privatpersoner, många oroliga för vad den nya planen innebar, och det invånarmöte staden ordnade på sommaren lockade 34 personer.
Under hösten tog staden ställning till åsikterna. Flera invånare påpekade då att det är ful stil av staden att planera nya hus på invånarnas gårdar, och ville inte att trädgårdarna skulle förstöras av nya infarter och hus på tomterna. Staden upprepade igen att det är tomtägarna eller arrendatorerna själva som bestämmer om nya byggen. Stadens plan enbart möjliggör delade tomter.
Kukka-Maaria Lukkonen intygar att staden dessutom stöder sig på både generalplan och landskapsplan.
– Detaljplaneförslaget följer generalplanen för centrum. Planområdet har dessutom reserverats för område för tätortsfunktioner samt område som ska förtätas i den fastställda landskapsplanen.
I den aktuella fjärde etapplandskapsplanen för Nyland har småhusområdet dessutom markerats som en betydande kulturmiljö.

Starkare konsensus

Trots det har många skyddsbeteckningar varit på tapeten hela processen igenom. Staden har hela tiden anpassat sig till både de styrande planerna och till invånarnas synpunkter. Efter att invånarna förklarat hur byggnaderna förändrats så mycket genom åren att de inte mera representerade en ursprunglig stil, eller var i för dåligt skick, tog staden bort ett flertal beteckningar. Flera åsikter gav staden även andra viktiga uppgifter för att uppdatera planen.
Efter de första åsikterna och utlåtandena från myndigheter justerades även byggrätterna och byggplatserna i planen innan planförslaget lades ut till allmänt påseende i vintras.
Nu har stadsstyrelsen tagit ställning till de senaste utlåtandena, mycket färre än då utkastet lades ut. Myndigheterna är nu helt överens med staden, men två husägare vill ännu att skyddsbeteckningarna för deras hus ska slopas. Staden håller dock fast vi att husen ska få skyddsbeteckningar eftersom de är drygt 100 år gamla och är representativa för området. Planen ska nu kompletteras med bygganvisningar.