Fastighetsägare på glesbygden långsamma med att uppdatera avloppsvattensystem

Avloppsvattenhantering på glesbygden har länge varit en het potatis. I många år förbereddes en ändring av miljöskyddslagen. Den nya lagen trädde i kraft våren 2017 och per den 31 oktober 2019 skulle glesbygdens avloppsvattensystem vara uppdaterade. Men det är långt ifrån alla som följt lagen.

Det är viktigt att den som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet har koll på underhåll och exempelvis tömmer slam från avskiljningsbrunnar tillräckligt ofta. Det säger Raseborgs miljöchef Maria Eriksson.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
03.02.2023 09:11
Ändringen av miljöskyddslagen gällande avloppsvattenhanteringen på glesbygden trädde i kraft i april 2017. Avloppsvattensystem som behövde förnyas skulle åtgärdas senast den 31 oktober 2019. Vissa undantag finns, exempelvis om fastighetsägaren är född före den 9 mars 1943 eller om fastigheten saknar rinnande vatten och toalett.
Hus som är byggda före år 2004 och inte är anslutna till kommunalt avlopp uppfyller inte gällande krav, om man inte uppdaterat avloppssystemet förstås. Så hur ser det ut nu, drygt tre år efter att den nya miljöskyddslagen borde ha verkställs? Har fastighetsägarna på glesbygden följt lagen?
Cynthia Moed-Ring, miljöinspektör vid Raseborgs stad, konstaterar att alla på glesbygden som borde ha förnyat sitt avloppsvattensystem före den 31 oktober 2019 dessvärre inte har gjort det.