Försäljningen av Kofverhag gård framskrider – men är den laglig?

Paret Nymans testamente förbjuder en försäljning av de skandalomsusade nymanska stiftelsernas gård, men stiftelsernas stadgar kan väga tyngre.

Gården. Kofverhag gård på Hangö udd har varit central i de nymanska stiftelsernas verksamhet och bland annat använts som sommarställe av den tidigare ordföranden.

Utredningen av härvan kring de nymanska stiftelserna tröskar vidare. I vintras berättade advokaten Antti Hannula, utsedd till god man av Patent- och registerstyrelsen (PRS) för att sköta stiftelsernas ärenden tills en ny styrelse utsetts, om sina planer på att sälja stiftelsegården Kofverhag på Hangö udd.

Det har gått ett drygt år sedan den tidigare styrelsen, med juristen R. Kenneth Wrede som ordförande, lämnade sitt uppdrag efter att ha utpekats av PRS för grova brott mot stiftelselagen. Den aktuella planen på att sälja Kofverhag gård bottnar delvis i stiftelsernas svaga ekonomi. Många år av höga omkostnader och fruktlösa rättsprocesser slukade miljonbelopp och gav stiftelserna noll euro i retur. Följaktligen förblev utdelningen till allmännyttiga ändamål – stiftelsernas egentliga syfte – diminutiv.

För att stiftelserna, vilkas senaste resultaträkning visar ett sammanlagt underskott på över två miljoner euro, i framtiden ska kunna uppfylla sitt syfte har Antti Hannula förberett en försäljning av gården. Tanken är att pengarna ska ge avkastning som kan användas för att stödja allmännyttig verksamhet på svenska.

Testamente versus stadgar

Under våren har ändå några av HBL:s läsare hört av sig och ifrågasatt försäljningsplanerna. Orsaken är att de går stick i stäv med makarna Trygwe och Hjördis Nymans testamente.

Testamentet gjordes upp 1989, med Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse som huvudsaklig arvinge. I det kortfattade testamentet står det:

"Gården får icke avyttras. Från gården tillhöriga marker får icke säljas strandtomter med en skyddszon på upp till 200 meter och icke heller vattenområden."

Men ur stiftelsens synvinkel bygger verksamheten i första hand på stadgarna. Trygwe och Hjördis Nymans stiftelses stadgar från 1987 definierar ändamålet enligt följande:

"Stiftelsens ändamål är att understöda såväl enskilda personers med svenska som modersmål som svenskspråkiga sammanslutningars sociala och ideella verksamhet. Stiftelsens ändamål förverkligas sålunda att stiftelsen ekonomiskt understöder i ovannämnda andra § personers och sammanslutningars verksamhet."

Frågan är alltså vad som väger tyngre, formuleringen i testamentet eller stiftelsens stadgar? Kan gården säljas för att stiftelserna ska kunna uppfylla sitt syfte?

Jurister som HBL talat med säger att frågan är både svår och ovanlig, att sådana här fall måste bedömas som en helhet. Utan tillgång till alla dokument vill ingen uttala sig i detalj. Och det finns ont om prejudikat.

Men på ett allmänt plan lyder bedömningen att stiftelsens stadgar i enskilda fall kan ha större tyngd än testamentet, exempelvis om stiftelsen befinner sig i en situation där den annars inte kan uppfylla sitt syfte. Det är en gråzon där utfallet också beror på hur starkt testamentet stipulerar att arvingen, i det här fallet stiftelsen, måste följa testamentet.

Ingen styrelse tillsatt

Enligt Antti Hannula har en expertbedömning visat att en försäljning är möjlig.

– Som tillförordnad god man har jag begärt sakkunnigutlåtande för att försäkra mig om vad som gäller i den här situationen, alltså ett läge där stiftelsens stadgar och makarna Nymans testamente har olika innehåll, säger Hannula.

Kontentan av utlåtandet är att testamentet inte stoppar en försäljning. Gården är i gott skick, men så liten att den enligt Hannula inte lämpar sig för att inkvartera större grupper eller ordna sommarläger, som makarna Nyman hade tänkt. Den är inredd som en privat bostad och hemmuseum.

– För tillfället kan jag bara säga att försäljningen framskrider, säger Hannula.

Hur går det med de eventuella skadeståndskraven på den tidigare styrelsen?

– Inget nytt tillsvidare.

Finns det någon särskild orsak till att utnämningen av en ny styrelse har dragit ut på tiden?

– Jag ska återkomma till detta senare.

ANDRA LÄSER