Utvärdering: Stora individuella skillnader i matematikkunskaper i trean

Årskurs tre i grundskolan inleds med jämna kunskaper runtom i Finland, även om skillnaderna kan vara stora på individnivå, uppger Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).

Syftet med NCU:s utvärdering var att ta reda på vad elever kan efter de två första åren i grundskolan.
Elevers kunskaper i matematik och modersmål ligger i början av årskurs tre på samma nivå i hela Finland, visar en regional jämförelse som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har gjort.
Jämförelsen visar inga stora skillnader mellan regionerna. Dessutom är kunskaperna i genomsnitt lika bra hos elever i finsk- respektive svenskspråkiga skolor.
Enligt NCU är också skillnaderna mellan flickor och pojkar små. Vad beträffar modersmål är flickornas totala resultat något bättre än pojkarnas, men i matematik ligger kunskaperna på samma nivå.

Stora skillnader på individnivå

NCU framhåller ändå att det i alla grupper finns stora individuella variationer. Elever med såväl mycket starka som svaga kunskaper finns runtom i Finland, både i städer och på landsbygden.
– De svagaste eleverna kunde exempelvis addera med talen 1–5 och kombinera korta ord med motsvarande bilder. Men de elever som hunnit längst kunde tolka texter, räkna med tresiffriga tal och förstå en del om sannolikheter, säger Annette Ukkola, utvärderingsexpert vid NCU, i ett pressmeddelande.
Ukkola säger att samma elevers kunskaper utvärderades redan i början av årskurs ett. Kunskaperna följs upp även i årskurs sex och nio.
Jämförelsen utfördes hösten 2020 och omfattade drygt 8 000 tredjeklassare från olika delar av landet, utom Åland.
Syftet med utvärderingen var att ta reda på vad elever kan efter de två första åren i grundskolan.

ANDRA LÄSER