Planen för Dragsvik sakta framåt

Samtliga gamla bostadshus i nedre området ska skyddas, precis som det var tänkt från början.

"Tsasounan". Det tidigare ortodoxa bönehuset får en skyddsbeteckning, liksom de övriga tegelbyggnaderna.
Det är nu snart tre år sedan som detaljplanen för nedre bostadsområdet i Dragsvik var framme för påseende. Planeringen som inleddes 2009 har dragit ut på tiden med flera år.
Arbetet startade på initiativ av de två markägarna Kronobostäder och Senatsfastigheter, och tidtabellen för hur arbetet framskrider hänger likaså samman med deras aktivitet, säger Simon Store som är stadsplaneringsarkitekt i Raseborg.
Det som nu saknas är ett markanvändningsavtal mellan staden och de två markägarna.
– När markanvändningsavtalet är klart kan vi godkänna detaljplanen.
– Vi har kommit långt i diskussionerna, säger Store som inte finner det uteslutet att planen kan slås fast ännu i höst.

Målet är att sälja

Tomi Suomalainen som är specialist inom Senatsfastigheter bedömer likaså att markanvändningsavtalet snart kan ros iland.
– Vi slipar ännu på några små detaljer, säger han och konstaterar att det gjorts många och grundliga utredningar i samband med planläggningen.
Han säger att den detaljplan som tagit form är förenlig med de mål som Senatsfastigheter har för sin del av det planerade området, det vill säga försäljning. Ägorna faller utanför Senatsfastigheters grunduppgift, som är att förvalta hus som används inom den statliga verksamheten.

Även källaren skyddas

I sammanhanget kan en hörsägen desarmeras. Det gamla och tomma trevåningshuset längst till väster i bostadsområdet – hus 33 som står på norra sidan av gatan – är inte rivningshotat, vilket ett rykte gör gällande.
Det liksom de övriga öde bostadshusen och så gott som alla andra av de gamla tegelbyggnaderna kommer att förses med skyddsbeteckning och behöver därmed inte befara att jämnas med marken.
– Det är första gången jag hör det där ryktet, säger Tomi Suomalainen som klart och tydligt tar avstånd från allt tal om rivning.
– Också den gamla kålkällaren strax invid kommer att skyddas, liksom de flesta andra av våra byggnader i det område som nu planeras.
I den aktuella detaljplanen är husen mycket riktigt försedda med en skyddsbeteckning, helt förenligt med de utlåtande som Västra Nylands landskapsmuseum gett i samband med planeringen.
Det tidigare hästsjukhuset i västra delen av området (hus 43) är det enda av de större byggnaderna som inte kommer att skyddas.

Ny ägare får rusta upp

När detaljplanen godkänts kommer Senatsfastigheter att göra en försäljnings- och marknadsföringsplan för sin del av egendomen.
Det blir på den möjliga nya ägarens lott att iståndsätta de gamla byggnaderna, säger Tomi Suomalainen.
Tills husen sålts kommer Senatsfastigheter att se till att de hålls i skick, framför allt så att de inte förorsakar skada för utomstående, säger han.

Över 13 hektar

Det 13,5 hektar stora detaljplaneområdet i Dragsvik omfattar nedre bostadsområdet fram till Ekåsen. Såväl radhus som flervåningshus planeras invid dagens byggnader.
För området finns ingen gällande detaljplan och husen är heller inte skyddade. I planen föreslås nu att ett dussin hus skyddas, däribland alla sju nuvarande bostadshus – tomma som bebodda.
Den del av området som domineras av bostadshus ägs av Kronobostäder. Senatsfastigheter äger den västra delen inklusive det tomma bostadshuset och kål- och potatiskällaren på norra sidan av gatan som löper genom området.
ANDRA LÄSER