Strategi ska ge sjukhus bättre position

Raseborgs sjukhus styrkor skulle utnyttjas bättre om sjukhuset hörde till en större helhet. Det betonas i färsk vision.

Inom HUCS skulle Raseborgs sjukhus kunna räkna med många fördelar. Det sägs i den strategi som nu behandlas vidare inom sjukvårdsdistriktet.
Genom att bli en del av en större helhet kunde verksamheten vid sjukhuset i Ekenäs tryggas och samtidigt skulle sjukhusets svenska profil och service utnyttjas i ett större sammanhang.
Så kan man sammanfatta innehållet i den färska vision för Raseborgs sjukhus som nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde godkände i torsdags och som nu ska utredas vidare av en grupp tjänstemän.
– Vi vill blicka framåt, säger Gabriela Erroll som är sjukvårdsområdets t.f. direktör och som konstaterar att en strategi som i praktiken innebär att sjukhuset är i ständig försvarsposition med krympande resurser nått vägs ände.
– Vi börjar vara ganska små.

Fördelar räknas upp

I det som kallas Vision 3.5 föreslås inget mindre än att Raseborgs sjukhus blir en del av Helsingfors universitets centralsjukhus, HUCS. I den elva sidor långa handlingen räknas upp en mängd fördelar som en sådan administrativ förändring kunde medföra.
Som en del av HUCS – benämningen "satellitsjukhus" används i visionen – kunde Raseborgs sjukhus erbjuda vård på svenska åt patienter från bland annat huvudstadsregionen och samtidigt fungera som övningssjukhus för svenskspråkiga läkar- och sjukskötarstuderande.
I ett större sammanhang kunde sjukhuset utgöra ett slags tvåspråkig klinik inom HUCS, står det i texten. Samtidigt noteras att den nuvarande samjouren skulle vara bättre tryggad om sjukhuset är en del av en större helhet.
I texten konstateras att den psykiatriska verksamheten vid sjukhuset övergår i HUCS regi vid årsskiftet och att detsamma sannolikt också kommer att ske även med den barnpsykiatriska verksamheten under nästa år. Därmed "är det logiskt att sjukhusets återstående verksamhet också administrativt underställs HUCS."

Arbetsfördelningen viktig

I visionen som omspänner åren 2017–2020 sägs att sjukhuset strävar efter att ha 50 somatiska vårdplatser mot 61 för tillfället. Sjukhuset ska också ha 4 platser för patienter som behöver mer intensiv vård än vanligt (övervakningsenheten).
Platsantalet inom psykiatrin sjunker från nuvarande 19 till 8 (plus 2 ungdomsplatser i reserv).
Sjukhuset ska ha jour 24 timmar i dygnet också i framtiden och operationsverksamheten ska fortsätta som i dag, det vill säga under vardagar klockan 8–18.
Verksamheten ska baseras på en ömsesidigt godkänd arbetsfördelning mellan sjukhuset och dess tre kommuner inom sjukvårdsområdet, nämligen Hangö, Raseborg och Ingå. Samtidigt ska verksamheten också bygga på en överenskommen arbetsfördelning med HUCS och Lojo sjukhus.

Helhet

– Vi skulle bli som en satellit och då skulle vi också behålla det här sjukhuset som en helhet, säger Gabriela Erroll och förklarar att det aktuella förslaget ska bädda för en bättre garanti för sjukhusverksamheten i Raseborg i framtiden.
– Jag tror benhårt på den här modellen. Den är väl förankrad, även inom koncernledningen.
Gabriela Erroll nämner att bland annat Aki Lindén som är vd för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt stöder den föreslagna förändringen.

Finns det en risk för att regionen ger ifrån sig sin makt?

– Det är en av de frågor som nu ska redas ut.
– Vi måste göra en noggrann konsekvensanalys.
En arbetsgrupp har bildats och den ska fortsätta behandla förslaget (se faktaruta).
En väsentlig fråga är ifall HUCS kan ta över sjukhuset utan att grundavtalet för hela sjukvårdsdistriktet måste ruckas. Att ändra avtalet skulle vara en väldigt omständlig process, säger Erroll.
Ett frågetecken som ska retas ut är ifall det västnyländska sjukvårdsområdet kan bestå trots att sjukhuset administrativt skulle höra till HUCS.

Möte på torsdag

En arbetsgrupp ska utreda ifall Raseborgs sjukhus i sin helhet kunde tillhöra Helsingfors universitets centralsjukhus, HUCS. Gruppen består av Lauri Tanner som är förvaltningsdirektör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HNS, Jari Finnilä som är HUCS ekonomidirektör, Petri Bono som är HUCS chefsläkare samt Gabriela Erroll som är t.f. direktör för Västra Nylands sjukvårdsområde.
Gruppen ska bland annat ta ställning till om sjukhuset kan bli en del av HUCS inom ramarna för de stadgor som gäller för HNS och om en organisatorisk förändring är ändamålsenlig med tanke på den kommande vårdreformen. Det västnyländska sjukhuset skulle bli centralsjukhusets trettonde resultatenhet.
Arbetsgruppen träffas första gången på torsdag.
ANDRA LÄSER