Enkät: De här trafikreglerna orsakar mest problem för finländarna

En färsk enkät visar att väjningsreglerna mellan bilister och cyklister är de som orsakar flest problem för finländarna.

Den som kommer från en riktning med triangel eller stop-märke ska också väja för dem som använder fortsättningen på en cykelbana i en korsning.

I ett pressmeddelande redogör Trafikskyddet för resultaten i sin färska enkät som fokuserar på kännedomen om de finländska trafikreglerna. Enkäten visar att väjningsreglerna mellan bilister och cyklister orsakar flest problem för finländarna. Trafikskyddet utredde finländarnas kunskaper om trafikregler med en enkätundersökning i mars och april 2022. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 029 personer. 81 procent var bilister, uppger Trafikskyddet.

"När respondenterna i Trafikskyddets enkät ombads bedöma kompetensen inom regelhelheter upplevde mindre än hälften (44 procent) att väjningsreglerna mellan cyklister och bilister ens är ganska bra", skriver Trafikskyddet i sitt pressmeddelande.

– Varken fotgängare eller cyklister har ett plåtskal runt sig. Olyckor i korsningar, där den ena parten är bilister, har ofta allvarliga följder. Genom att följa reglerna undviker man konflikter och farliga situationer, sammanfattar Trafikskyddets kontaktchef Elias Ruutti.

Trafikskyddet konstaterar också att dålig kännedom om väjningsreglerna, eller bristande respekt för desamma, försvårar också förutsägbarheten i trafiken.

– Få uppskattar överraskningar i trafiken. En överraskning kan väcka ilska, vilket i sin tur kan leda till en farlig spiral: risktagning, brott mot reglerna, utbildning av en annan vägtrafikant eller annat ofog som det inte finns plats för i trafiken, säger Ruutti och fortsätter:

– Det ligger i allas intresse att vi återställer trafikens regelkultur. När man känner till reglerna och följer dem minskar det felaktiga beteendet och trafiken blir smidigare. Även motsättningarna mellan olika färdsätt minskar.

Samtidigt betonar Trafikskyddet att följandet av reglerna inte bara handlar om hur bra man kan reglerna. Det måste också finnas en vilja att följa reglerna.

– Även om man i trafiken märker att andra trafikanter bryter mot reglerna, ger det ingen rätt att göra detsamma eller bryta mot någon annan regel. När man ser till att man själv följer reglerna kan man till och med rädda en situation där någon annan begår felet, säger Elias Ruutti.

ANDRA LÄSER