Ingå ser över strukturerna – politikerna ogillade antydan om nämndfusion

Kommundirektören talade för ökat samarbete mellan nämnder i Ingå. Politikerna tolkade det som förslag till ändring av nämndstrukturen och satte ner foten.

Enligt kommundirektör Robert Nyman skulle det vara lättare att hantera Ingås utmaningar inom vård- och omsorgssektorn genom att slå ihop ansvaret för bildningen och vården. Om samma personer hade ansvar för servicen både för äldre och unga skulle det vara enklare att flexibelt förflytta resurser då behoven bland den äldre befolkningen ökar medan servicen för barn och unga minskar.
Det var tanken i kommundirektörens beredning av frågan om hur vård- och omsorgssektorn i Ingå ska organiseras i och med att grundtrygghetschef Anne Öhman i Ingå går i pension i mars. Eftersom läget med social- och hälsovårdsreformen är så oklart kan det vara svårt att få sökande för tjänsten. Dessutom har kommunen stora utmaningar inom vård- och omsorgssektorn på grund av den åldrande befolkningen.

Tydligt nej till nämndfusion

Men politikerna i styrelsen tolkade Nymans beredning som ett förslag till sammanslagning av grundtrygghetsnämnden och bildnings- och välfärdsnämnden och godkände i stället ett motförslag som gavs av Henrik Wickström (SFP).
Styrelsen beslutade att inleda en granskning av organisationen i enlighet med budgeten 2020 på alla sektorer. Samtidigt görs en granskning av resurserna inom varje sektor.
– Det handlar om en analys av våra resurser – var finns det behov, var finns de uppgifter som inte får tillräckligt fokus? säger Wickström.
Dessutom beslutade styrelsen uttryckligen om att den politiska beslutsfattandeorganisationen inte förändras eller ganskas nu.
Tjänsten som grundtrygghetschef ledigförklaras först då styrelsen fattat beslut om det. Det sker först efter att uppgiftsbeskrivningen för grundtrygghetschefen ses över.
– Vi behöver få en ny arbetsbeskrivning som gör att den som söker tjänsten kan känna sig trygg i att jobbet fortsätter oberoende av vad som händer med social- och hälsovårdsreformen, säger Wickström.