Kommuner ersätts för att inkvartera ukrainare — kan ansöka fram till mars

Personer som flytt från Ukraina kan få inkvarteringstjänster från kommuner utan att det inrättas en egen förläggning i kommunen. Migrationsverket ersätter kommunerna för inkvarteringskostnader. Den här modellen ska tillämpas till den 4 mars 2023.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
07.07.2022 10:05 UPPDATERAD 07.07.2022 10:10
Kommuner kan erbjuda personer som sökt tillfälligt skydd inkvarteringstjänster och göra ett avtal en officiell flyktingförläggning för att få ekonomiskt stöd. Hittills har det förhandlats om avtal med 90 kommuner. Största delen av avtalen håller på att behandlas internt i kommunerna.
Den här så kalla kommunmodellen gör det möjligt för personer som flytt från Ukraina att bo på orter där de har nära relationer, arbete eller andra band.
För närvarande omfattas uppskattningsvis cirka 1 700 klienter av kommunmodellens avtal. Registreringen av klienter i kommunmodellen pågår, varför alla klienter som inkvarteras i kommunerna ännu inte syns i kommunmodellens inkvarteringsregister.
– Nästa steg för kommunmodellen blir att utreda möjligheten att överföra personer som får tillfälligt skydd direkt till de kommuner som har meddelat att de har gott om lokaler för användning enligt kommunmodellen och beredskap att samordna boendet, säger specialsakkunnig Tiina Järvinen.

Kommunen handleder, förläggningen vårdar

Kommunen erbjuder inkvartering och handledning i vardagen för personer som får tillfälligt skydd. De övriga mottagningstjänsterna erbjuds av den förläggning där de har registrerats som klienter.
– Kommunmodellen har fått ett positivt mottagande i olika delar av Finland och väckt stort intresse. Migrationsverket anser att samarbetet med kommunerna är viktigt och att kommunmodellen är ett bra sätt att ta emot personer som ansöker om tillfälligt skydd, säger Järvinen.
Alla som sökt eller som får tillfälligt skydd är registrerade vid en förläggning, även om de bor i privat inkvartering eller i inkvartering som kommunen erbjuder.
De som flytt från Ukraina får hälso- och sjukvårdstjänster i första hand via förläggningen och tjänsteproducenter som Migrationsverket har konkurrensutsatt. Förläggningen ordnar även den nödvändiga socialservicen och till exempel mottagningspenningen för dem.
Kommunernas hälso- och sjukvårdstjänster har i huvudsak begränsats till att användas av kommuninvånare, som asylsökande inte är. 
Kommunerna har dock redan i flera år tillhandahållit klienter vid förläggningar vissa hälso- och sjukvårdstjänster, såsom rådgivningsbyråtjänster och munhälsovård. Kommunerna ersätts även i fortsättningen för kostnaderna för dessa tjänster utan ett separat avtal.

Inkvartering av personer som sökt tillfälligt skydd

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av mottagningssystemets verksamhet. Migrationsverkets egna förläggningar ligger i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. 
De övriga förläggningarna drivs av organisationer, kommuner och företag. För närvarande finns det 72 förläggningar, deras filialer och serviceställen för privat inkvartering samt åtta enheter för minderåriga. Före Rysslands attack mot Ukraina fanns det 20 förläggningar och sju enheter för minderåriga i Finland.
I Finland ansöker man om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna. Därefter beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd.
Man får börja arbeta genast efter att polisen eller gränsmyndigheten har registrerat ansökan om tillfälligt skydd.
Tillfälligt skydd kan beviljas ukrainska medborgare som till följd av Rysslands attack inte kan återvända till Ukraina.
Tillfälligt skydd kan även beviljas sådana statslösa personer och medborgare i länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet som har flytt på grund av Rysslands attack och som vistats lagligen i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
Tillfälligt skydd kan även beviljas familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före Rysslands attack.
Personer som flytt från Ukraina får en finsk personbeteckning när de beviljas tillfälligt skyd
Källa: Migrationsverket

ANDRA LÄSER