Tulludden engagerar Hangöbor

I samband med detaljplaneändringar på Tulludden, bad staden om invånarnas åsikt om hur det populära området skall utvecklas. Inom utsatt tid svarade 553 personer på den elektroniska enkäten.

Vidare. Intresset för Tulludens framtid är stort.
– Det här en bra siffra, över 500 svar visar att frågan engagerar, säger markanvändningsplanerare Johanna Laaksonen.
Via en elektronisk enkät på stadens hemsida kunde man svara på olika frågor som berör strandområdets användning.
– Frågorna är i första hand förknippade med rekreation. Bland annat fanns frågor om en naturstig som skulle gå från Tulludden till Lotsstation.
Enkäten tar också frågor om avgränsning för olika ändamål samt frågar hur folk ställer sig till lättare konstruktioner som till exempel trädhotell.
Laaksonen berättar att planeringen aktualiserades i samband med att surfkafét beviljades bygglov.
Staden ordnar en planeringsworkshop torsdag 2.2 kl. 17.30-19.30, antingen i stadshusets festsal eller foajé, då man med enkäten som utgångspunkt spånar kring planeringen.
Staden önskar att de som vill delta anmäler sig senast 27 januari till markanvändningsplanerare Laaksonen.