Omstridd sammanslagning av socialbyråer bär frukt

Ett halvår har gått sedan Ingås och Sjundeås socialbyrå sammanslogs. Även om förändringen skedde under en kort tidsperiod och beslutet fått en del kritik, har beslutet visat sig gynna socialvården i båda kommuner.

Positivt. Karin Heerman anser att samarbete mellan två små kommuner är klokt.

Karin Heerman är socialservicechef för både Sjundeå och Ingå. Enligt Heerman har genomförandet av förändringarna gått bra.

– Det är aldrig lätt att svetsa ihop två olika arbetskulturer. Efter de första sex månaderna kan jag ändå säga att allt fungerat över förväntningarna, säger Heerman.

– En utmaning vi haft var att uppdatera alla telefontider och -nummer i januari, vilket ledde till att det under en tid var svårare att nå oss.

Heerman anser att sammanslagningen varit både vettig och positiv, och att den definitivt har gynnat båda kommunerna.

– Vi har nu en bredare och starkare organisation och en tydligare arbetsfördelning. Samarbete mellan små kommuner som har en liknande struktur är bara klokt.

I praktiken har förändringen lett till att arbetet blivit mer flexibelt. Alla tjänar kunder från både Ingå och Sjundeå och en större besättning har möjliggjort att man kunnat dela arbetsuppgifterna enligt personalens kunskapsområden.

– Vi har fortfarande ett kontor i Ingå och ett i Sjundeå. Alla anställda kan jobba på båda kontoren, beroende på var de har kunder, säger Heerman.

Beslutet väckte uppror

Fem anställda på Ingå socialbyrå skickade i december ett rättelseyrkande till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande Ingå kommunfullmäktiges beslut att sammanföra Ingå socialbyrå under Sjundeå.

Enligt deras överklagande hade beslutet påverkats av felaktig information som den tidigare tf. ledande socialarbetaren för kommunen gett gällande personalens sakkunskap och arbetssätt. Förvaltningsdomstolen krävde en förklaring av Ingå kommun över behandlingen av ärendet.

I sin förklaring understryker Ingå kommunstyrelse att beslutet varken gällde socialpersonalens sakkunskap, arbetssätt, interna problem, eller falska uppgifter. Marie Bergman-Auvinen (SFP) som fungerar som ordförande för grundtrygghetsnämnden i Ingå kommun är på samma spår.

– Förändringen är något vi planerat redan länge eftersom det är frågan om så krävande och känsligt arbete. Ingås socialbyrå har varit väldigt liten och därför också väldigt sårbar, säger Auvinen.

Besvärsställarna klagade också över att personalen på socialbyrån inte hade gjorts delaktig i förhandlingarna trots löften. Bergman-Auvinen vet att personalen nog fått information om möjliga förändringar och att flera informationstillfällen ordnats. Hon anser ändå att det finns rum till förbättring.

– Att kommunicera tillräckligt effektivt tycks alltid vara en utmaning och klagomålen tyder på att man åtminstone på något vis har misslyckats.

Större skäl bakom beslutet

Enligt besvärsställarna hade överförandet av verksamheten motiverats med bland annat stor ombyte av personal, den obesatta tjänsten som ledande socialarbetare, utmaningar i rekryterande av tvåspråkiga socialarbetare, samt med att personalen inte behärskar alla delar av socialvården.

– Det är sant att det tidigare funnits rekryteringssvårigheter och mindre kommuner kommer säkert alltid att ha problem med att garantera svenskspråkig service. Det har ändå blivit lättare att erbjuda svenskspråkig service i och med att vi har flera anställda, säger Heerman.

– Jag tror inte att man tvivlat på personalens kunskap, utan hellre sett det som en fördel att kunna ha en tydligare ansvarsfördelning där alla har sina egna ansvarsområden. Det har lett till att en person inte behöver göra allt själv.

Ingå kommunstyrelse behandlade besvären som gällde sammanslagningen av socialbyråerna då den sammanträdde under förra veckan. Styrelsen ansåg att man handlat korrekt och vill att besvären avslås.

ANDRA LÄSER