Dråpslag ta bort uppföljningsavdelningen från sjukhuset

Då det gäller situationen för Raseborgs sjukhus ser den helt tillfredsställande ut, sjukhuset behövs för denna region och dess utrymmen behövs fullt ut.

I VN (18.8) ingår ett reportage om framtidsvisionen för Raseborgs sjukhus. Den har det skrivits om och utretts om många gånger. Än mer aktuell har frågan blivit genom att social- och hälsoreformen kommer allt närmare. Ingenting tyder på att reformen inte planenligt verkställs från början av 2019 och det är redan fastställt att val av landskapsfullmäktige sker i samband med presidentvalet i början av 2018. Vidare är planen att detta fullmäktige börjar leda den utstakade verksamheten senare under 2018.
Då det gäller den specialiserade sjukvården sker enbart en förändring till det bättre genom att verksamheten konsolideras och får en enhetligare och stabilare form. HNS-området blir i stort sett detsamma även efter reformen, men ledningen blir mer genomtänkt och mindre splittrad då de enskilda kommunerna inte längre splittrar verksamheten med sina egna och ofta stridiga viljor.
Kostnaderna för verksamheten sköts via statsbeskattningen och fördelningsgrunden förefaller välunderbyggd. Den fördelas utgående från folkmängden och därtill utgående från befolkningsstrukturen, vilket betyder att om den äldre befolkningsandelen i landskapet är större och därmed vårdbehoven större anvisas även mera budgetmedel. Andra faktorer beaktas även som till exempel att specialsjukhusen i Helsingfors även i vissa grenspecialiteter sköter patienter från hela landet utöver sitt landskapsansvar.
I landskapsfullmäktige är därtill de invalda delegaterna kvotrelaterade från alla kommuner så alla delar inom landskapet är representerade. Det blir intressant att se vilka de två politiker blir som kommer att inväljas från Raseborg.
Då det gäller situationen för Raseborgs sjukhus ser den helt tillfredsställande ut, sjukhuset behövs för denna region och dess utrymmen behövs fullt ut. Dess öppenvård med de många specialpoliklinikerna kommer att fortsätta eftersom de fyller sitt behov och är tillräckligt frekventerade och därmed finns inget behov av fusioner. Då det gäller avdelningsvård kommer förändringar att ske eftersom strävan är att koncentrera olika grenspecialiteter mer än hittills. Det kommer främst att gälla den kirurgiska verksamheten. Men trenden har redan nu varit att den i högre grad fokuserat på dagkirurgisk verksamhet och den kommer att förstärkas.
Det kommande konceptet står helt i samklang med vad övriga nordiska länder redan förverkligat. Inom den inremedicinska avdelningsvården kommer i stort sett inga förändringar att ske från vad situationen är i dag, men till exempel patienter med lungsjukdomar kommer sannolikt att få sin vård i högre grad på de specialavdelningar som finns på de större sjukhusen och där även jourläkare för den specialiteten finns till hands dygnet runt. Det är enbart en förbättring av patientsäkerheten medan öppenvården sker i Ekenäs av den briljanta specialenheten som med framgång verkar där.
Att ledningen för den psykiatriska specialiteten kommer att verka från psykiatricentret i Helsingfors är naturligt då även verksamhetsstrukturen ändras genom att jourverksamheten och remisser till sluten vård redan överförs till Helsingfors. Regionalt är det viktigt att nybygget i Ekenäs får sina utrymmen för den öppna vården och för ett mindre patientantal i kortvarig avdelningsvård och som stödplatser för hempatrullernas patienter.
I reportaget tas även frågan upp om jour- och uppföljningsavdelningen och om planerna på att den skulle övergå från sjukhusets ansvar till Raseborgs stad. Något sådant borde aldrig få ske eftersom det kraftigt skulle försämra patientsäkerheten till adekvat vård. Raseborgs stad har speciellt stora brister i grundvården som till vissa delar är närmast katastrofala inom till exempel bäddavdelningsvården och på de så kallade effektiverade serviceboendena med call center-läkare på 500 kilometers avstånd. Därtill är de fatala bristerna föremål för myndighetsutredningar både på Valvira, RFV och hos polisen.
Att sedan ännu försämra situationen genom att ta bort uppföljningsavdelningen från sjukhusets ansvarsfulla skötsel vore ett dråpslag mot kommuninvånarnas vitalaste vårdintressen. De politiker som skulle stöda sådana åtgärder skulle underskrida all tänkbar nivå av ansvar och etik för omsorgen om kommuninvånarnas rätt till lagstadgad kvalitativ vård.

Bo Holmberg

Karis

ANDRA LÄSER