Insändare: Miljöförstörelse på gång i Raseborg

13.09.2022 13:13 UPPDATERAD 13.09.2022 13:18
Vi undertecknade har med stor förvåning varseblivit den planerade metallskrotbehandlingen på industriell nivå i kanten av Horsbäcks handels- och industriområde. Vasa förvaltningsdomstol och slutligen Högsta förvaltningsdomstolen nekade år 2015 Romu Keinänen miljölov för en utvidgning av sin omstridda verksamhet i Bäljars i Karis från 25 000 ton metallskrot årligen till 65 000 ton. 
Rättsinstanserna konstaterade att det problem skrotbehandlingen åsamkade närområdet i Bäljars i Karis,  bland annat olidligt höga bullernivåer och damm inte kan tekniskt begränsas till den grad att oskälig olägenhet inte åsamkas närliggande miljö och innevånare. Detta till trots har staden till Romu Keinänen arrenderat två stora tomter med omedelbar närhet till bosättning på alla sidor och som gränsar till naturområden som åtnjutit stadens särskilda skydd så länge man kan minnas. Planerna är minst sagt skrämmande – man tänker sig en verksamhet som är nästan fyrfaldig i Horsbäck jämfört med Karis det vill säga närmare 95 000 ton skrot årligen (bl.a. skrotbilar, metallskrot, färgmetaller, kablar o blandade metaller, ackumulatorer o elektronik).
Vid närmare studie av beslutsfattandet visar det sig att man i stadens beslutande organ har framställt Romu Keinänens verksamhet som en oskyldig anläggning för cirkulär ekonomi, det vill säga som nån slags hållbarhetsinrättning, utan några som helst omnämnande av miljöfaktorer trots att delgeneralplan fram till 2050 särskilt betonar naturvärdena i anläggningens omedelbara närhet. Man frågar sig också hur man beaktat förutom omkringliggande bosättning och de beviljade byggnadsrätterna inom 300 meters avstånd från den planlagda anläggningen, det 80-tal människor som dagligen arbetar på området, samt alla existerande företagares kunder.
Fullständigt ofattbart är också att Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd enhälligt beslöt att en miljökonsekvensbedömning är onödig. Domsluten visar att staden själv påpekade att Romu Keinänens bulleruppgifter inte var tillförlitliga utan hade överskridits i Bäljars. I sin miljölovsansökan till Regionförvaltningsverket meddelar Romu Keinänen att verksamheten kan väntas pågå klockan 7 - 22 alla vardagar och klockan 7-17 lördagar.
Skrotavfallsanläggningen har planerats länge enligt material som finns hos diverse myndigheter. Kommunikationen till invånarna har dock varit knapphändig eller snarare frånvarande från både stadens och Romu Keinänens sida. På den ena av tomterna på ca 30 000 kvadratmeter som staden arrenderat till bolaget har man i snabb takt sprängt bort ett helt berg (tusentals kubik) och avverkat skog. Området är också redan till stor del asfalterat och man har gjutit bassänger och inrättat aggregat som inte omfattas av åtgärdstillståndet som stadens tjänsteman beviljat. Den här skillnaden mellan lov och spåren i terrängen ökar ytterligare oron hos oss grannar; inte bara för det som komma skall utan också vad gäller stadens tillsyn över hur dess tillstånd verkställs. Dagvattnet har man planerat att skall rinna ut i ett dike som rinner ut i den redan nu hotade Dragsviksfjärden, ett vattenområde innefattat i ett pilotprojekt för Västra Nylands vatten och miljö som påbörjades år 2021 och sålunda ett särskilt skyddsobjekt.
I sin miljölovsansökan till Regionförvaltningsverket vidkänner Romu Keinänen visserligen de risker och olägenheter som verksamheten innebär, men förringar dem och säger att de försöker åtgärda dem enligt behov. Som den största risken uppger Romu Keinänen explosions- och brandfaran. De släckningsvatten, rök och gaser som resulterar av släckningsarbetet i fall av en eldsvåda är ett speciellt hot för den omhuldade ovannämnda Dragsviksfjärden.
Förutom att vi lyckats identifiera väldigt få genomarbetade handlingsplaner hos Romu Keinänen som kunde verkställas ifall en miljökatastrof hotar Dragsviksfjärden, är det också oklart hur staden avser reglera den drastiska ökningen av trafiken. Enligt Romu Keinänens uppgifter är ökningen marginell på stamvägen men märkbar på handels-och industriområdet, cirka 40 tunga fordon per dag och cirka 30 personbilar per dag. Trots att man i detaljplanen för området (Horsbäck Torpet ) betonar trafiksäkerheten och noterar att i närheten bosatta personer idkar gång och cykling i området finns enligt staden inga planer på trottoarer eller andra åtgärder för att tillgodose trafiksäkerheten.
Jeanette Nessling, Henrik Lundström,  Lisen Granberg, Lars Granberg, Petter Grünn , Kitty Österman

ANDRA LÄSER