Hangö borde profilera sig som en barnvänlig kommun

Barnen är morgondagens opinionsbildare och med långsiktigt och målmedvetet lärande får barnen respekt för naturen, miljön, djuren och sina medmänskor.

17.11.2020 05:45
År 2018 gjorde vi en motion och utifrån den gjordes en utredning ifall det skulle ha funnits intresse att öppna en avdelning eller enhet med betydligt mera utevistelse, ett så kallat friluftsdaghem i Hangö. Daghemmets verksamhet skulle rikta sig främst för barn i åldern 4-6 år. Bakgrunden till vårt förslag bottnade på forskningsresultat och erfarenheter från liknande verksamhet i Finland.
Tjugofem stadsfullmäktigeledamöter bad staden utreda möjligheten att grunda en avdelning där barnen vistas utomhus en stor del av tiden. Motionen förklarades slutbehandlad 2019. Behovet av ett friluftsdagis ansågs inte nödvändigt eftersom Hangö stad erbjuder redan nu utevistelse i en naturskön och trygg närmiljö med skogar och stränder. För de yngre barnen ordnas regelbundna besök i skogen då barnen spontant med hela kroppen och sinnen får uppleva naturupplevelser.
Ett flertal anställda inom småbarnspedagogiken är utbildade Skogsmulleledare och barnen tillbringar mycket tid i skogen speciellt höstar och vårar. Det här innebär att barnen redan regelbundet tillbringar mycket tid i naturen.
Under det gångna året har dock covid-19 ändrat våra vanor och utevistelsen har blivit en allt viktigare del av vår vardag för oss alla, oberoende av ålder. Det har varit rusning i våra nationalparker och stundvis har det varit så mycket besök att man fått tillrättavisa besökarna då man glömmer bort regler och förordningar.
Utomhuspedagogik innebär att komplettera undervisning inomhus med utomhuspedagogiska övningar. Syftet är att skapa lärande i växelspel mellan upplevelser och reflektioner. Att uppleva naturen eller varför inte skolgården med alla sinnen gör att vi skapar kontakt med utemiljön. Det ger en minnesbank som blir grunden för en känsla av vår närmiljö och natur. En positiv känsla och respekt för naturen är viktig för alla åldrar.
Det finns forskning som visar på förbättrade resultat av undervisning och verksamhet utomhus jämfört med undervisning inomhus. Det finns också studier som visar att undervisning utomhus ökar möjligheterna till bättre motorik och förmågan att koncentrera sig vilket delvis beror på att den fysiska aktiviteten ökar. Dessutom bidrar frisk luft och mer utrymme till både friskare och mindre stressade barn.
En liten skog nära skola och förskola kan kännas som en hel värld för ett barn. Och alla barn borde få chansen att få komma dit, att lära sig mer om hur naturen fungerar och genom egna upptäckter och upplevelser känna hur viktigt det är ta hand om naturen.
I planen för småbarnspedagogiken för Hangö poängteras att barnen skall delta i planeringen och valet av arbetssätt enligt förutsättningar. De ska ha möjlighet att utforska världen med alla sina sinnen och hela kroppen och att pröva olika arbetssätt. Personalen tryggar förutsättningarna för lek, handleder och stöder kommunikationen mellan barnen.
Man har också understrukit vikten av barnets utveckling och studierna i näromgivningen. Barnen ska reserveras tillräckligt med utrymme för lek och att säkert röra sig i näromgivningen.
Barnen är morgondagens opinionsbildare och med långsiktigt och målmedvetet lärande får barnen respekt för naturen, miljön, djuren och sina medmänskor. I dag, när de flesta barn redan nu har en smarttelefon eller spel, kan ett besök ute med ett till exempel skogligt baserat nätspel vara något att fundera på.
Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har också lämnat in en annan motion om att Hangö stad aktivt profilerar och marknadsför sig som en barnvänlig kommun. Staden bör vidareutveckla hela sin förvaltning och sitt verksamhetssätt i barnvänlig riktning genom att ansluta sig till Finlands Unicefs modell En barnvänlig kommun (Unicefs internationella Child Friendly City).

Helena Lesch-Saarinen,

Britta Idman,

stadsfullmäktigeledamöter (SFP),

Svenska kvinnoförbundet i Hangö rf

ANDRA LÄSER