Sylva Heerman beviljades avsked

Raseborgs stadsfullmäktige har i dag godkänt Sylva Heermans anhållan om avsked från social- och hälsovårdsnämnden.

Sylva Heerman, SFP, anhöll om avsked från posten som ledamot i Raseborgs social- och hälsovårdsnämnd och som ersättare i nämndens klientsektion efter avslöjandena om hur snart 90 år gamla Ethel Storsjö i Karis behandlades i samband med ett färdtjänstärende. Storsjö beviljades inte fortsatt färdtjänst och måste genomgå ett busstest. Busstestet har väckt stor uppmärksamhet.

Heerman motiverade ursprungligen sin avskedsansökan bland annat med att behandlingen av Storsjö stred mot Heermans vårdaretik. Stadsstyrelsen önskade dock att hennes anhållan skulle motiveras med orden "på grund av personliga orsaker" för att styrelsen skulle kunna omfatta den och föreslå att fullmäktige godkänner Heermans ansökan.

Heerman omformulerade sig och för en vecka sedan kunde styrelsen för sin del godta anhållan. Stadsfullmäktige beslöt nu, enligt stadsstyrelsens förslag, att bevilja Heerman avsked. På förslag av partikollegan Filip Björklöf valdes Isa Forsbäck till ny medlem i social- och hälsovårdsnämnden och till hennes ersättare utsågs Anna Oksanen. Forsbäck valdes också till ny ersättare i klientsektionen.

Paragrafen justerades genast.

ANDRA LÄSER