Staten ska pröva bygget i Kyrkslätt

Kyrkslätt måste få statligt undantagstillstånd för sitt stora hälsovårdsbygge. Kommunstyrelsen vill ha en utredning av finansieringsmodellen för projektet.

Stopp. Kyrkslätts gamla hälsovårdscentral är i dåligt skick. Nu behövs undantagstillstånd för att bygga nytt.
– Kommunen kommer att ansöka om undantagstillstånd innan vi går vidare med projektet, säger kommundirektör Tarmo Aarnio om bygget av ny hälsovårdscentral i Kyrkslätt.
En ny lag begränsar sedan början av juli kommunernas möjligheter att fritt bestämma om frågor inom social- och hälsovårdssektorn. Bland annat måste investeringar över fem miljoner euro godkännas av Social- och hälsovårdsministeriet, och långfristiga avtal med privata tjänsteproducenter måste innehålla ett villkor om rätt att säga upp avtalet.
Lagen påverkar alla projekt där avtal om entreprenaden ännu inte har skrivits under. Det räcker alltså inte att kommunfullmäktige fattat beslut om en investering eller ett byggprojekt. Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände en projektplan för bygget av hälsovårdscentralen i november 2015, men upphandlingen hann inte slutföras förrän lagen trädde i kraft.

Vill utreda finanserna

Redan innan lagen godkändes stötte projektet på problem. I juni beslutade samhällstekniska nämnden att avbryta upphandlingen på grund av fel som uppdagats i upphandlingskriterierna.
Vid sitt sista möte innan sommarpausen beslutade en enhällig kommunstyrelse att överta ärendet för att få en utredning av läget med projektet. Initiativet till att överta ärendet togs av Timo Haapaniemi (Saml). Hans främsta motiv var att reda ut finansieringsmodellen för det massiva bygget.
– Tjänstemännen har fört ärendet vidare enligt traditionell modell, så att kommunen tar lån och bygger hälsovårdscentralen. Jag anser att andra finansieringsmöjligheter måste utredas, och dessutom måste kommunen förhandla med staten, så att vi vet om staten är villig att ta över byggnaden i framtiden, säger han.
Haapaniemi menar att det i nuläget, med de extremt låga bankräntorna, finns privata aktörer som är intresserade av att investera i dylika projekt.

Tror på ett ja

Varken Aarnio eller Haapaniemi tror att Social- och hälsovårdsministeriet kommer att ge ett nekande besked på projektet.
– Det skulle förvåna mig. Kyrkslätt är en växande kommun och den gamla hälsovårdscentralen är i mycket dåligt skick. Det kommer att finnas behov för hälsovårdstjänster i framtiden, säger Haapaniemi.
– Enligt en utredning som kommunstyrelsen ska behandla nästa vecka är det nödvändigt att bygga den nya hälsovårdscentralen. Men det är också en ekonomisk fråga, säger Aarnio.

Begränsande lag

Lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården trädde i kraft den första juli.
Syftet med lagen är att se till att social- och hälsovårdsreformen genomförs på lika villkor i alla kommuner.
Kommuner som planerar stora investeringsprojekt måste söka om undantagstillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet.
Tillståndet kan beviljas om investeringen är motiverad för att trygga tillgången till hälsovård eller om områdets servicestruktur förutsätter en investering. Dessutom bedöms projektet i ljuset av de riktlinjer som gjorts inom ramarna för social- och hälsovårdsreformen.

ANDRA LÄSER