Psyke reser sig ur gropen

Nybygge I våras sattes skoporna på den gamla hälsovårdscentralen i Ekenäs. Byggnaden blev en hög och högen blev en grop. Ur den börjar en ny byggnad resa sig. Den kallas Psyke.

Arbetsplatsingenjör Taina Tarvainen och ansvarige arbetsledare Timo Vuonokari från Ojarannan Rakennus har haft ett bra samarbete kring Psyke-bygget med HNS:s fastighetschef Teuvo Koivisto.

Man började riva den gamla hälsovårdscentralen i mitten av april. Rivningen tog cirka sex veckor. I juni inleddes byggandet av det nya psykiatriska centret som bland annat ska ersätta den vård som i dag ges på Ekåsen.

Nybygget omfattar cirka 2 700 kvadratmeter fördelat på två våningar. I och med att Västra Nylands sjukvårdsområde flyttar sin psykvård från Ekåsen minskar utrymmesbehovet med hela 2 150 kvadratmeter. HNS har förbundit sig att hyra 80 procent av byggnaden i 30 års tid. Nettokostnaderna för bygget är 7,5 miljoner euro. Byggnaden ska vara klar i oktober nästa år.

Tio vårdplatser

Nybygget kommer att ha tio platser för psykiatrisk vård: åtta vuxen- och två ungdomsplatser. På första våningen finns åtta patientrum; sex av dem med en sängplats och två med två sängplatser.

På Ekåsen finns i dag fjorton vuxenplatser och fyra platser på veckoavdelningen för barn och unga. År 2010 fanns det fortfarande 115 vuxenplatser på Ekåsen.

– Ekåsen hade som mest 400 platser. Nu blir det tio platser kvar. Därför var det en bra affär för oss att göra oss av med Ekåsen, säger Teuvo Koivisto som är fastighetschef vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt, HNS.

Ekåsens nuvarande personal kommer att minska något i styrka i och med att patientplatserna blir färre. Samarbetsförhandlingarna är redan förda.

Av HNS:s verksamhet på Ekåsen är det bara hjälpmedelscentralen som blir kvar tillsvidare. I den investerades en halv miljon euro för några år sedan. Även logistikcentralen ska flytta från området. Man har redan börjat leta efter lämpliga ersättande lokaler i Raseborgstrakten.

Tjänster och gentjänster

Psyke-projektet är ett samarbete mellan Västra Nylands sjukvårdsområde och Raseborgs stad. Det grundar sig på ett intentionsavtal mellan staden och HNS-styrelsen om att koncentrera den specialiserade sjukvårdens verksamhet till ett campus i anslutning till sjukhuset i Ekenäs. Man har kallat det gemensamma psykiatricentret för Psyke.

T.f. förvaltningsdirektör Gabi Erroll vid VNS säger att nybygget ingick som ett väsentligt element i det så kallade HELP-arbetet. Helhetsplanen HELP handlade om utrymmesdisposition i sjukhusbyggnaden. Det ledde bland annat till att hälsovårdscentralen flyttade in på sjukhuset.

– När VNS:s barnavdelning stängdes blev det lediga ytor som staden kunde hyra för primärhälsovårdens behov. I gengäld hyr vi lokaler av staden här i nybygget, sammanfattar Koivisto.

De verksamheter som kommer att finnas i nybygget är den specialiserade psykiatriska vården, stadens mentalvårdsmottagning för vuxna i Ekenäs och stadens missbrukarvård.

– På området finns hädanefter somatisk vård, psykvård och stadens hälsovård. Man uppnår synergieffekter, konstaterar Koivisto.

Överläkare Leena Rehnberg-Laiho, chef för den psykiatriska resultatenhet på VNS, räknar upp just närheten till den somatiska vården, till jouren och till primärvården som de största fördelarna med flytten.

– Ett bättre samarbete mellan olika vårdinstanser och utsuddade gränser mellan dem gör vårdkedjan smidigare för patienten också.

Effektivt koncept

Nybygget förenas med de befintliga byggnaderna genom en tunnel. Tunneln underlättar vid exempel tagning av labbprover eller matleveranser.

I byggnaden installeras ett personsäkerhetssystem med vilket personalen snabbt kan kalla på hjälp vid hotfulla situationer. Byggnaden får också ett reservaggregat så att eltillförseln är garanterad även om det allmänna elnätet ligger nere. Skulle motsvarande situation ske med telefonnätet kommer myndighetsnätet Virve att vara tillgängligt i huset. Det var ett absolut krav från HNS:s sida.

Huset får också extra hållbara fönster och specialtillverkade läkemedelsskåp.

Den gamla hälsovårdscentralen hade krävt en massiv renovering. I nybygget får man multifunktionella utrymmen: Deras användningssyfte kan ändras beroende på behovet för stunden.

– Vi sparar 1,2 miljoner euro per år med detta arrangemang. Det här är ingen onödig investering, säger Koivisto.

Enligt Koivisto var tidpunkten för investeringen i Psyke närmast optimal.

– HNS:s egna investeringar var fastslagna. Det hade varit svårt att rucka på de besluten. Dessutom kan det hända att förvaltningsreformen kunde ha försvårat processerna.

Koivisto hyllar det valda konceptet som varit möjligt att förverkliga i raketfart jämfört med det planerade nybygget i anslutning till Lojo sjukhus som godkändes först i början av förra året trots att det hade diskuterats sedan 2010. Också i Lojo vill man koncentrera psykvården under ett tak. Där planerar man 28 vårdplatser.

Ny administratör?

Styrelsen för HNS ska på måndag ta ställning till interna ändringar i verksamheten från och med årsskiftet. I det ingår att den nuvarande psykiatriska verksamheten vid Raseborgs sjukhus administrativt kommer att lyda under Hucs psykiatriska resultatenhet.

– Verksamheten flyttas administrativt under Hucs men förblir lokal. Ändringarna följer HNS:s beslut, den så kallade vägkartan, från vintern 2015 och verkställs oberoende av en eventuell organisationsändring, säger Erroll.

Erroll erkänner att hon "har vissa svårigheter att kunna greppa den regionala helheten om psykiatrin administrativt överförs".

Konsekvenserna av detta kan enligt Erroll till exempel vara en lägre kostnad för kommunen, vilket Hucs lovat.

För Hucs del kan förändringen innebära att Raseborgsenheten uppvisar ett underskott.

– Kostnaderna är klara men inkomsterna från kommunerna ska sjunka med cirka 1,4 miljoner. Hucs enhetspriser är ju mycket lägre eftersom Hucs volym är så stor.

För Raseborgs sjukhus kan det å andra sidan betyda att resterande verksamhet blir aningen dyrare.

– Vår egen förvaltning kvarstår men nu är inte psykiatrin med och delar på den kakan.

Psykiatrin utgjorde i fjol cirka 17 procent av sjukhuset mätt i pengar.

– Följaktligen borde sjukhusets förvaltning minska i motsvarande mån vilket är svårt eftersom arbetsuppgifterna inte försvinner.

För patienterna har förändringen förhoppningsvis inga följder alls.

– Det viktigaste är att patienterna får sin vård lokalt på sitt modersmål. Och där sker ingen förändring.

Orosmoln

Jeanette Pajunen som är direktör för vård och omsorg i Raseborg säger att hon kan känna en viss oro inför att psykiatrin kan komma att spjälkas bort från sjukvårdsområdet.

– Håller våra kalkyler då? Matti Holi, chef för Hucs psykiatriska resultatenhet, har visserligen lovat att enhetspriserna ska sjunka ganska kraftigt. Och vad händer efter förvaltningsreformen om landskapet vill säga upp hyresavtalet? Står kommunen kvar med ett tomt hus då? Det händer så mycket så snabbt. Man kan inte ta allt i beaktande.

Pajunen gläds ändå över att man får flytta in i ändamålsenliga utrymmen som är anpassade efter den nuvarande patientvolymen och över möjligheterna att hitta synergier med den övriga vården på campuset.

ANDRA LÄSER