Var finns kompetensen i skolfrågan?

"Snappertunas arbetsgrupps utredningar visar klart att ingen ekonomisk besparing sker genom en stängning av skolan."

03.10.2017 05:55
– Vi vill ha vägledning! basunerade Raseborgs bildningsdirektör ut vid ett för allmänheten stängt informationsmöte för stadens fullmäktige som man kan läsa om. Han meddelade också att han tagit initiativet till mötet, flankerad av stadsdirektören. Frågan gäller skolnätet. Mötet skulle utmynna i en röstning där fullmäktigeledamöterna helt oförberedda, och med inget på förhand utdelat material för genomgång, skulle rösta. Detta är häpnadsväckande! Behöver beredande tjänstemän veta hur fullmäktige tycker för att kunna bereda ärendet?
Fullmäktige tog i december 2016 upp det kommunala initiativet att beslutet skall återtas gällande Snappertuna, Västerby och Klinkbacka skolornas stängningar. Beslutet var underskrivet av över 3 000 invånare vilket motsvarar 21,5 procent av de röstberättigade. Det skall också ges ro åt de övriga skolorna att verka utan hot.
Snappertuna skolas arbetsgrupp som representerar flera föreningar och föräldrar har gjort en omfattande och erkänt kompetent skolutredning där man klart poängterat de fel och brister som stadens utredningar innehåller. Dessutom har nya lösningar och tilläggsuträkningar framförts som till exempel grundandet av skolcentrum med integrering av dagis, förskolan och grundutbildningen, förnyandet av det naturliga upptagningsområdet med mera. Dessutom uppstår en 1,2 miljoner euros förlust även om man lyckas sälja skolbyggnaderna vilket skulle vara katastrofalt för staden. Detta har bildningsväsendet inte brytt sig om att över huvud taget att beakta.
Varför inte använda sig av denna utredning som modell om det inte finns vilja eller kompetens att göra en egen?
Snappertunas arbetsgrupps utredningar visar klart att ingen ekonomisk besparing sker genom en stängning av skolan. Betydande tilläggskostnader och svårigheter uppstår vid transport av barnen till Seminarieskolan. Stadens felkalkyleringar är så stora som 300 000 euro år.
Man frågar sig hur det är möjligt? Det betyder ju samtidigt att man för fram felaktiga uppgifter till fullmäktige vilket öppnar frågor gällande tjänsteplikt och är allmänt en allvarlig fråga. Det finns inte motiv att stänga Snappertuna skola då ekonomiska kalkyler granskas. En centralisering i större enheter ger enligt expertis inom bildningen ingen fördel, tvärtom eftersträvar den nya läroplanen samarbete över årskurserna vilket sker naturligt i mindre enheter. Det är helt fel att föra fram en sådan argumentering kring stora enheter.
Det har nu gått åtta månader sedan remissbeslutet och ärendet har inte behandlats på nytt.
Stadsstyrelsens uppgift är att ansvara för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut. Det är galet om bildningsväsendet fordrar röstningar, den kommunala demokratin kan inte fungera så.

Per Falenius

Snappertuna

ANDRA LÄSER