Insändare: Appelgrensvägen behöver en långsiktig lösning

12.09.2022 10:42
Sommarens tillfälliga trafikarrangemang, där Appelgrensvägen gjordes enkelriktad för biltrafik, uppmärksammade på ett tydligt sätt de brister och utmaningar som en av stadens livligast trafikerade gator kämpar med. Som läget är nu skall cyklisterna samsas med bilar, motorcyklar och andra fortskaffningsmedel på en begränsad yta. Snedparkerade bilar blockerar dessutom ibland stora delar av det utrymme som reserverats för fotgängare och cyklister.
Speciellt under sommaren är belastningen på Appelgrensvägen hård och då används trottoarerna inte sällan även av cyklister, dels för att många inte vill stångas med bilarna, dels för att skyltningen inte alltid är alldeles tydlig gällande vilka områden som är reserverade enbart för fotgängare. Oaktat att belastningen är som hårdast under sommaren skulle fotgängare och cyklister vara förtjänta av att tryggt kunna röra sig längs gatan även under andra delar av året.
Idéen att göra Appelgrensvägen enkelriktad under sommarsäsongen är i sig bra, och värd att hålla fast vid. Därutöver behövs dock en permanent lösning som fungerar året om. Med relativt små medel kunde man nämligen åstadkomma en situation där alla tryggt kan röra sig längs gatan under alla delar av året. Till exempel vore det möjligt att göra om trottoaren längs med gatans norra sida till cykelväg för den cykeltrafik som löper i västlig riktning. Trottoaren på södra sidan kunde delas mellan fotgängarna och de cyklister som rör sig österut, eventuellt efter en smärre breddning av vissa avsnitt. Till den delen den södra trottoaren behöver breddas och detta inkräktar på bilarnas körfiler, löser sommarsäsongens enkelriktade trafik problemet under den livligaste perioden av året. Utanför högsäsong kunde man vid behov införa förkörsrätt för endera trafikriktningen vid de avsnitt där det blir trångt att mötas. Detta skulle sannolikt inte ha någon reell påverkan på trafikflödet utanför högsäsong.
En trygg trafik bygger på tydlighet och kontinuitet där de olika trafikområdena löper naturligt och är tydligt avgränsade, oberoende av säsong. Trafiklösningarna borde inte bygga på tillfälliga plockepinn-arrangemang som det som kunde beskådas under sommaren, där käppar och snören och allehanda tillhyggen hade placerats ut för att dirigera trafiken än i ena riktningen, än i den andra. Inför nästa sommar: tänk enkelt, tänk långsiktigt.
Johan Wikström, Hangö