Miljonkrav på högt uppsatta inom FN-steel

Två holländare och en finländare i ledande positioner inom FN-steel sitter sedan i tisdags i Egentliga Finlands tingsrätt åtalade för grovt bedrägeri och grov oredlighet som gäldenär. Brottsmisstankarna gäller en den tiomånadersperiod som föregick konkursen i slutet av juni 2012.

Renoveringen av masugnen i Koverhar fick ett abrupt slut. Nu behandlas omständigheterna kring Koverhars konkurs i rätten.
11.10.2017 16:17 UPPDATERAD 11.10.2017 16:21
I tisdags inledde rättegången lästes åtalet och kraven upp i Egentliga Finlands tingsrätt. Under onsdagen fortsatte behandlingen med hörandet av de åtalade. Den sista rättegångsdagen är den 24 eller 26 oktober beroende på hur saken framskrider. De svarande har nekat till alla anklagelser och krav på skadestånd.
De åtalade är två holländare och en finländare. Den ena holländaren var FN-steel Oy Ab:s vd och styrelseordförande sedan maj 2008. Han var också vd för FN-steel B.V. i Holland och styrelseordförande i FN-steel Dalwire i Finland och FN-steel Hjulsbro i Sverige sedan 2008. Dessa var systerbolag till FN-steel Oy Ab.
Den andra holländaren var styrelsemedlem i FN-steel Oy Ab sedan maj 2011. Finländaren var styrelsemedlem i bolaget från oktober 2010. De två sistnämnda satt också i FN-steel Dalwires och FN-steel Hjulsbros styrelser sedan juni 2011.

Lån på fel grunder

Åtalet för grovt bedrägeri har att göra med det lån på 15 miljoner euro som behövdes för investeringen i masugnen. Det beviljades av Varma medan Nordea och Finnvera stod för garantierna. Enligt stämningsansökan hade de svarande försummat sin skyldighet att omedelbart informera de målsägande om alla väsentliga förändringar i affärsverksamheten. Denna skyldighet hade de svarande enligt låneavtalet.
Genom att vilseleda de målsägande, bland annat genom att ge felaktig information om pantsatta fastigheter, har de svarande orsakat målsägande ekonomisk skada eller åtminstone risk för ekonomisk skada på över 15 miljoner euro.
Genom att förfara så här har de svarande eftersträvat betydande fördel och orsakat betydande skada. Också som helhet kan bedrägeriet anses vara grovt. Brottet kan ge upp till fyra års fängelse.

Nästan 19 miljoner utomlands

Det andra åtalet, grov oredligheten som gäldenär, gäller flyttandet av produkter utomlands. Enligt stämningsansökan har de två holländarna och finländaren utan godtagbar orsak donerat eller överlåtit 19,6 miljoner av FN-steel Oy Ab:s egendom. Av denna summa flyttades 18,6 miljoner utomlands utom räckhåll för dem som hade fordringar på bolaget. På det sättet har man gjort FN-steel Oy Ab betalningsoförmöget eller väsentligt försämrat dess betalningsförmåga.
Genom oredligheten som gäldenär har de svarande eftersträvat betydande fördel och orsakat betydande och synnerligen kännbar skada för fordringsägarna. Också som helhet kan oredligheten som gäldenär anses vara grovt.
Brottet kan ge upp till fyra års fängelse.
Målsägande i fallet är Nordea, Finnvera och FN-steels konkursbo. Nordea kräver de svarande på cirka 5,5 miljoner euro. Finnvera kräver de svarande på cirka 12,5 miljoner euro. Konkursboet kräver de svarande på 14,4 miljoner euro.
Förutom att åklagaren kräver att de svarande straffas för dessa brott kräver han att de står för rättegångskostnaderna. Han kräver också att de svarande försätts i näringsförbud.
När FN-steel gick i konkurs och stålverket i Koverhar i Hangö och valsverket Dalsbruk lades ner förlorade drygt 500 personer jobbet.

ANDRA LÄSER