Vilket mervärde ger bron i Karis?

Glöm överfartsbron och satsa eventuella disponibla medel på att öka stadens dragningskraft.

Vår kommunikation bygger på växelverkan med kommuninvånarna. Detta vackra löfte ingår i staden Raseborgs kommunikationsplan. Formuleringen förtydligas ytterligare med ett konstaterande att stadens verksamhet bygger på en öppen och ständig dialog mellan invånarna och stadens förvaltning.

Jag förstår detta så att staden inte enbart läser eller noterar synpunkter framförda av kommuninvånare på insändarsidor utan att ansvariga tjänsteinnehavare även besvarar frågor eller bemöter insändare inom en rimlig tidsfrist.

I denna min fromma förhoppning frågar jag stadens vederbörande tjänstemän och förtroendevalda motivet till att staden gått in för att grundförbättra överfartsbron vid järnvägsstationen i Karis för flera miljoner euro. Vilket mervärde ger den nya bron?

Som jag minns det motiverades den nog så behövliga omfartsvägen runt Karis centrum med att framför allt den tunga trafiken inte skall belasta innerstaden. Detta argument gäller nog mycket långt även den lättare persontrafiken. Överfartsbron skall naturligtvis totalrenoveras så att den tillåter cykel och fotgängaröverfart. Jag ser ingen som helst motivering till att biltrafiken, vare sig den lätta eller den tunga, förs över bron. Tilläggstiden för bilister om de utnyttjar den befintliga järnvägsunderfarten räknas i minuter. De sparade minuterna är inte värda de miljoner staden bör satsa på en bro som tål biltrafiken.

Oberoende av att fjolåret visar ett rätt gott ekonomiskt resultat är stadens ekonomi ytterst ansträngd trots en av de högsta skattesatserna i landet.

Om staden har överloppspengar bör dessa satsas på områden som stärker stadens dragningskraft; till exempel ett fungerande skolsystem och god äldreomsorg.

Stadens invånarantal har inte ökat, tvärtom lider staden av ett utflyttningsöverskott.

Glöm överfartsbron och satsa eventuella disponibla medel på att öka stadens dragningskraft.

Håkan Enberg

Ekenäs

ANDRA LÄSER