Aura tror på fri bildning i Karis framöver

En samgång mellan tre folkhögskolor i södra Finland verkar sannolik. Enligt Johan Aura på SFV borde beslut i frågan tas senast under våren.

Kanslichef Johan Aura på SFV ser en samgång mellan folkhögskolorna i södra Finland som en vettig lösning.
Kristoffer Nöjd
05.11.2016 07:00
Sedan 2012 har Svenska Folkhögskolans vänner låtit göra tre kartläggningar över förutsättningarna för att slå samman de tre grundtvigianska folkhögskolorna i Finland, det vill säga Västra Nylands folkhögskola, Folkhögskolan Axxell och Borgå Folkakademi. Enligt utredningsman Timo Heinola skulle skolorna vinna på att samarbeta och på sikt gå samman.
– Finansieringen är ganska tuff för den fria bildningen. Staten finansierar en del men skolorna ska också stå för kostnaderna själva. Många folkhögskolor är ganska små. För dem kan det vara svårt att upprätthålla byggnader och administration. Genom ett utökat samarbete kan man hitta synergier, säger Johan Aura, kanslichef på Svenska Folkhögskolans Vänner.

Beslut i vår?

Styrelsen för VNF:s samkommun ställer sig principiellt positiv till att man utreder möjligheterna till fördjupat samarbete med de övriga skolorna. Man framhåller dock att de tre parterna måste ha sin ekonomi i skick så att utgångsläget är jämlikt när diskussionerna fortsätter.
Styrelseordförande Kerstin Ilander skulle gärna se en "livskraftig finlandssvensk folkhögskola på sydkusten".
– Om det inte lyckas tror jag att VNF har en framtid också som självständig. Men vi borde samordna våra studieinriktningar bättre så att det inte finns dubbleringar.
Nu väntar styrelsen vid VNF på ett utkast till bolagsordning att ta ställning till. Folkhögskolan Axxell och Borgå Folkakademi fungerar som aktiebolag medan VNF är en samkommun.
– Personligen ser jag ett allmännyttigt aktiebolag som den vettigaste formen av ägarstruktur. Man måste ha insyn i verksamheten och det har man i ett aktiebolag. Det skulle man däremot inte ha i en stiftelse, säger Aura.
– Ett allmännyttigt aktiebolag kan också anpassa sig om de yttre förutsättningarna förändras, säger Ilander.
En samgång skulle innebära att VNF upphörde i sin nuvarande form. Men verksamheten skulle fortsätta.
– Målsättningen är att man ska kunna erbjuda den verksamhet som i dag i enlighet med den efterfrågan som finns. I Karis finns bra byggnader. Jag kan inte se att man inte skulle erbjuda utbildning i Karis i framtiden oberoende av vilken form den har.
Aura säger att ett beslut måste tas senast under våren. Skolorna måste veta om de ska planera verksamheten med sikte på samfunktion eller samgång. För VNF:s del fattas det slutliga beslutet om en eventuell sammanslagning av medlemskommunernas fullmäktige.

ANDRA LÄSER