Har Migrationsverket missuppfattat sin uppgift?

Att bedöma om någon är Jesus efterföljare eller inte är kyrkornas uppgift, inte Migrationsverkets.

14.12.2018 05:56
Häromdagen fick jag ett sms från en ung man, som tidigare bett mig om hjälp att hitta ett arbete åt honom. Han är en av de många asylsökande som anlände 2015. Nu skrev han: ”Jag tänker byta min religion och jag behöver din hjälp om det är ok”. Uttrycket ”byta religon” sådde en del tankar hos mig.
I dagarna är det 70 år sedan FN formulerade ”Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna”. I artikel 18 läser vi: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”
Många hänvisar till de mänskliga rättigheterna, utan att veta vad de innehåller. Därför citerar jag artikel 18. Alltså: vem som helst, oavsett var han eller hon är född har rätt att byta religion! Detta borde åtminstone vara sant i våra nordiska länder!
Hur man accepteras och tas emot inom en viss trosåskådning beslutas av den religionen och det har inte med statliga myndigheter att göra.
Nu undrar jag om inte Migrationsverket har missuppfattat sin uppgift? Man prövar om så kallade konvertiter är genuina i den tro de bekänner. För att till exempel bli muslim upprepar du bara islams trosbekännelse och genast tas du emot av den religionen. Då kan man kanske förstå att människor med muslimsk bakgrund tror att de kan byta religion och bli till exempel kristen, hur lätt som helst. Detta oaktat att en muslim inte egentligen får avfalla från islam utan risk för liv och lem.
Men nu har handläggarna på Migrationsverket fått uppgiften att bedöma om en medmänniska är genuin i sin tro. Hur det bedöms kan få förödande följder: En ung man som aktivt och länge deltagit i en församlings verksamhet i Sverige begick nyligen självmord därför att han inte orkade med de upprepade negativa besluten som ifrågasatte att han var en verkligt troende.
Redan i våras frågade jag i insändare och i en demonstration utanför Riksdagshuset: ”Hur kan en sekulariserad handläggare via en muslimsk tolk avgöra om någon är kristen eller inte?”
Nu hävdar jag att det inte är Migrationsverkets uppgift att bedöma om någons tro är genuin eller inte. De mänskliga rättigheterna ger den som vill rätt att byta religion. Migrationsverkets uppgift – enligt min mening – är att bedöma om en asylsökande är i fara till liv och lem om han eller hon deporteras till det land där hans eller hennes föräldrar föddes. Enbart det att personen ifråga har vistats i Europa kan medföra fara, eftersom han eller hon kan uppfattas vara kristen, oavsett vad han eller hon själv tror. Se artkel 14.1 ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.”
Präster, pastorer och engagerade församlingsmedlemmar har skrivit otaliga brev till Migrationsverket och intygat att olika asylsökanden har en genuin kristen tro. Att bedöma om någon är Jesus efterföljare eller inte är kyrkornas uppgift, inte Migrationsverkets. Kristna ledare i vårt land är mer kompetenta att bedöma om någons tro är äkta eller inte. Jag betvivlar att flertalet av Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare har den kompetensen. Och det är inte heller deras uppgift!
Jag vädjar till politiker, domare och advokater att juridiskt bedöma denna tolkning av artikel 18 ”Var och en har rätt att byta religion”. Det behövs en förändring av Finlands asylpolitik och de tillämpningar som Migrationsverket gör av gällande lagar! Eller ska man fortsätta och bryta mot de mänskliga rättigheterna?

Jan Tunér

Raseborg

ANDRA LÄSER