1 850 jobbade för Raseborg i fjol

Bild: Raseborgs stad

Staden Raseborgs personal uppgick till 1 850 personer i fjol jämfört med 1 913 året innan. Det handlar om personal i huvudtjänst, bland annat korta avtal på under 14 dagar räknas inte in.

Nästan 70 procent av staden Raseborgs personal i huvudtjänst är ordinarie personal anställd på heltid. Därtill finns det personal i huvudtjänst som är anställd på heltid med tidsbundna avtal, samt deltidsanställda med ordinarie eller tidsbundna avtal. Sammanlagt uppgick stadens personal i huvudtjänst till 1 850 personer i fjol.

Den överlägset största sektorn är bildningen med drygt 44 procent av stadens anställda. Antalet anställda inom bildningen var 821 vid årsskiftet. Följande stora sektor är social- och hälsovården med drygt 35 procent av de anställda, eller 658 personer.

Tekniska sektorns personal uppgick vid årsskiftet till 283 anställda, koncerntjänster sysselsatte 65 personer och affärsverket Raseborgs Vatten 23.

Mest kvinnor

Ur personalbokslutet framgår också att 85,6 procent av den ordinarie personalen är kvinnor och 14,4 män. Åldersmässigt är över 47 procent av den ordinarie personalen 50 år eller äldre. Endast 6,9 procent är under 30 år.

Sjukfrånvaron uppgick under fjolåret till nästan 30 000 kalenderdagar vilket motsvarar cirka 82 årsarbeten. 35 procent av sjukfrånvaron berodde på sjukdomar i stöd- och rörelseorgan, 27 procent på psykisk ohälsa, medan 11 procent var odiagnostiserad frånvaro genom självanmälan.

Nästan 150 arbetsolycksfall

Under fjolåret bokfördes 148 olycksfall i arbetet eller på arbetsresa. Bildningssektorn är överst på listan med 63 arbetsolycksfall, varav 47 var fall av våld eller hot och nio fallolyckor.

Inom social- och hälsovården inträffade 49 arbetsolycksfall. Där utgjorde fallolyckor merparten, eller 15 fall. Vårdpersonal utsattes för våld eller hot i 11 fall. Tekniska sektorn och vattenverket registrerade 26 arbetsolycksfall i fjol, varav 11 var fallolyckor. Inom koncerntjänster inträffade fyra arbetsolycksfall.

Personalkostnaderna steg

De bokförda personalkostnaderna – det vill säga löner, naturaförmåner, pensioner och andra ersättningar – uppgick i fjol till 83,5 miljoner euro. Det är 2,2 procent mer än 2018.

Ur personalbokslutet kan man också utläsa att antalet sysselsatta långtidsarbetslösa i medeltal uppgick till 189 personer i månaden under fjolåret.

Stadsfullmäktige godkände personalbokslutet i måndags.

Mer läsning