149 motioner på tio år – fem nya i måndags

Stadsfullmäktige fick in fem nya motioner i går, varav en handlade om kustbanan och vikten av att stadens strategiska arbete för banan framskrider. Johan Kvarnström tog initiativ till motionen. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs stadsfullmäktige behandlade en rad motioner på sitt möte i måndags. På listan fanns åtta motioner varav de flesta konstaterades besvarade och slutbehandlade. Fem nya motioner lämnades dessutom in.

Sedan 10 november 2008, då stadsfullmäktige i Raseborg första gången sammanträdde, hade det fram till årsskiftet inlämnats 149 motioner till fullmäktige. 91,9 procent av dem hade besvarats per den 31 december 2018.

I måndags fick stadsfullmäktige ta emot fem nya motioner. Fullmäktige konstaterade också att sju tidigare inlämnade motioner nu var besvarade och slutbehandlade. En bordlades eftersom Göran Karlsson (SFP) som lämnat in den inte var närvarande.

Från kustbanan till skogsvård

Johan Kvarnström (SDP) med flera undertecknare lämnade in två av de nya motionerna. Man föreslår att det bildas en arbetsgrupp med uppgift att se till att arbetet med Raseborgs strategiska arbete i frågan om kustbanans framtid framskrider. Gruppen föreslås bestå av sakkunniga och förtroendevalda över partigränserna och bildas i brådskande ordning.

Arbetsgruppen ska också arbeta för att staden får en tydlig och politiskt förankrad ståndpunkt om de aktuella järnvägsinvesteringarna och aktivt föra fram ståndpunkten. Man vill också involvera övriga kommuner längs kustbanan i arbetet.

Kvarnströms andra motion är ett förslag om att Raseborg i samarbete med övriga kommuner i regionen utreder möjligheterna att inrätta en tjänst som äldreombudsman i Västnyland.

Äldreombudsmannen skulle fungera som språkrör för regionens äldre invånare, lyssna på folks bekymmer och försöka lösa så många problemsituationer som möjligt, göra utredningar och vara med om att utveckla tjänsterna till seniorer i hela regionen.

Gröna fullmäktigegruppen lämnade också in två motioner – den första gäller kalhyggesfri skogsskötsel av stadens skogar, den andra ett bostadspolitiskt program. Motionerna hade flera undertecknare.

Mikael Nylund, SFP – likaså med flera undertecknare – lämnade in kvällens femte motion. Rubriken på den är Raseborg som företagarvänlig kommun.

Mer läsning