Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 24 oktober–4 november 1922.

VN 28 oktober 1922
30.10.2022 18:01 UPPDATERAD 30.10.2022 20:12
VILL SEPARERA. Emedan flere omständigheter föranleda och allmänna meningen tyckes påfordra ett kommunalt avskiljande från Bromarv kommun, har undertecknad av ett flertal ortsbor blivit anmodad att sammankalla ett möte i Täcktom högre folkskola söndagen den 29 oktober kl. 3 e.m. för att diskutera möjligheten av ett ombildande av Hangö landskommun till en självständig sådan. Flere olägenheter skulle därigenom förekommas.
---
Huru många befattningar få vi på denna sidan viken icke underhålla av vars existens vi ingen som helst fördel hava. Såsom postväsende, distriktsläkare, barnmorska, skjutshållning, m.fl. (Skrivelse av Anmodad i tidningen Hangö, återgiven i VN).
UPPSVING. Förutom att skidsporten på Fiskars som bekant vunnit många utövare och vänner har också intresset för tennisspel tagit ett betydande uppsving.
Tack vare Fiskars Aktiebolags stora tillmötesgående disponerar den i våras bildade Tennisklubben å orten över en nybyggd spelplan, som tages i användning nästa vår.
VÄRT EN TITT. Vi påminna alla lägenhets- och gårdsägare om den i morgon kl. 1 i Fiskars försiggående avprovningen av eldsläckningsapparaterna Minimax, Total, Pluvius och Kustos. Uppvisningen kommer helt säkert att bliva av stort intresse, då proven göras under likartade betingelser.
VÄRT ETT BESÖK. Barnvårdsmuseet, som nyligen var utställt i Ekenäs, är nu i samlingslokalen i Billnäs, där det avgiftsfritt öppethålles i morgon, söndag kl. 12–3 och om måndag kl. ½ 6–8 e.m. Vi rekommendera ett besök av utställningen på det varmaste, främst naturligtvis för mödrar i alla folklager men också för den stora allmänheten, som nog har nytta av att besöka museet.
FINSK SKOLA. Till följd av den nya läropliktslagen är Esbo kommun tvungen att inrätta en hel del folkskolor. En finsk sådan har nyligen öppnats i f.d. Lönegrens kemiska fabrik i Gröndal, vilken fastighet inköpts av Esbo kommun och ombyggts till skola. Ännu för 10 år sedan var denna trakt rent svensk och nu är tillströmningen av elever till denna finska skola så stor, att man ej vill få rum för dem i den stora skollokalen.
MAKTKAMP I ITALIEN. I samband med fascisternas andra nationalkongress i Neapel i morgon kommer en stor parad att äga rum med den fascistiska armén. Denna manifestation får en särskild betydelse genom att den företages före det försök, som fascisterna otvivelaktigt skola göra för att erövra makten antingen med lagliga eller olagliga medel.
KONFLIKT I POLEN. I Östgalizien har ett bondekrig utbrutit. Ukrainska bondehopar ha genom mordbrand förstört mer än hundra polska lantgårdar.
INSKRIVNA. Inskription ägde den 1 nov. rum i Vestankvarn skolor, varvid inalles 93 elever inskrevos. På de olika skolorna fördela sig eleverna sålunda: lantmanna- och folkhögskolan 33, jordbruksskolan 55 och kreatursskötareskolan 5.
VIGDA. Den 21 dennes sammanvigdes i Hangö kyrka folkskollärarinnan, fröken Gerda Tengström och handlanden J. Aug. Berglund.
Kyrkan, som för tillfället dekorerats med friska blommor, var till sista plast fylld av släkt, vänner och bekanta samt fröken Tengströms elever, vilka sistnämnda med sång bidrogo till den högtidliga akten.
NÖJEN. Maskerad föranstaltar Ekenäs Finska Arbetarförening lördagen den 4 november. Maskerade intåga kl. 9. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER