Insändare: Hyressituationen för pensionärer i Raseborg

08.12.2022 13:17
Under slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet hade pensionärsföreningarna, liksom också andra ideella föreningar tillgång till stadens utrymmen kostnadsfritt. Förutsättningen var att föreningarna hade hemort Ekenäs, senare Raseborg.
Stadsstyrelsen fastställde 1.2.2010 en hyresstadga, enligt vilken ”ungdoms-, kultur- och pensionärsföreningar samt föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhet aktiverar medlemmarna eller har en hälsofrämjande eller förebyggande effekt på föreningens medlemmar” fick utnyttja stadens utrymmen kostnadsfritt. Förutsättning var att föreningen var registrerad i Raseborgs stad.
För pensionärernas del så fastställde fullmäktige 18.5.2020 en äldreserviceplan, i vilken stadgas bl.a. att staden ”besluter att erbjuda gratis lokaler för aktörer från tredje sektorn som ordnar verksamhet för äldre”. Eftersom detta var det rådande läget, så krävde beslutet ingen särskild verkställighet.
I december samma år (2020) besluter stadsstyrelsen fastställa en hyresstadga, vilken står helt i strid med den av fullmäktige fastställda äldreserviceplanen. Styrelsens hyresstadga fastslår att pensionärerna skall betala hyra, med 50 procent rabatt. Den här ändringen i hyresvillkoren meddelas inte hyresgästerna. Hyresstadgan trädde i kraft 1.1.2021 och utan att meddela något på förhand börjar staden skicka räkningar hösten 2021 för hela året 2021, alltså retroaktivt.
I februari 2022 lämnade Mikael Borgman och åtta andra fullmäktigeledamöter in en fullmäktigemotion, som går ut på följande: ”Undertecknande motionsställare uppmanar stadsstyrelsen att omedelbart skrida till åtgärder för att garantera att stadens pensionärsföreningar för sin verksamhet skall av staden få till sitt förfogande ändamålsenliga utrymmen kostnadsfritt.”
I juni kommer motionen till fullmäktige för behandling. Förslaget är att styrelsen inte vidtar några åtgärder utan stadsdirektören tillsätter en arbetsgrupp. Detta förslag faller efter omröstning 24 – 18 och ärendet remitteras till styrelsen. Vad händer? Jo, stadsstyrelsen gör ingenting och stadsdirektören tillsätter en arbetsgrupp. Åtgärderna är klart emot resultatet av den omröstning som gjordes i fullmäktige.
Sista oktober får stadsstyrelsen arbetsgruppens förslag för behandling. I detta förslag föreslås att pensionärerna skall betala hyra, rabatterad med 50 procent. Förslaget remitteras till ny beredning eftersom styrelsen inte kan definiera pensionärsföreningar (VN 4.11.2022).
Stadsstyrelsen fastställer 28.11.2022 ”Reglemente för beviljande av bidrag och subventioner samt uthyrningsprinciper”, delvis emot arbetsgruppens förslag och helt emot Äldrerådets utlåtande i ärendet. Bl.a. framhåller arbetsgruppen stadgandet i äldreserviceplanen om gratis tillgång till utrymmen. I styrelsens beslut står att pensionärerna skall betala 50 % av fastslagna hyror. I beslutet står också att pensionärer ”kan anhålla” om servicesedlar, vilka skulle kompensera en del av hyrorna. Huruvida de beviljas står inte i beslutet.
Bland arbetsgruppens motiveringar står att ”Servicesedlar för seniorföreningar skulle ... säkra en verksamhet riktad mot åldersgruppen pensionärer i Raseborgs stad, som en del av Kraft i åren-projektet. Detta är en direkt lögn. Hyresreglementet uttryckligen begränsar seniorföreningarnas möjligheter att utöka sin verksamhet. När servicesedlarna är slut, så är verksamheten slut.
Styrelsens beslut är åldersdiskriminerande. Bland annat ungdomsföreningar får kostnadsfritt använda stadens utrymmen för vilken verksamhet som helst. Detta helt oberoende av var de befinner sig eller om de har möjlighet att utnyttja stadens utrymmen. Detta var ett av argumenten för att pensionärerna inte skulle beviljas hyresfrihet.
Pensionärerna är den enda grupp av föreningar som, enligt styrelsens beslut, kan anhålla om servicesedlar. Om beviljande av dessa säger stadsstyrelsens beslut ingenting. Pensionärerna är också den grupp som jämfört med tidigare nu fråntagits rätten till hyresfria utrymmen.
Beslutet ökar stadens byråkrati. Staden bör skapa resurser att årligen i mars behandla de ansökningar om servicesedlar som inkommer, diarieföra dem, göra tjänsteinnehavarbeslut och ge besvärsanvisning. Sedan skall servicesedlarna skickas till föreningarna, för att sedan redovisas när de används för betalning av hyra. Trots beredningens förslag skall underlåtenhet att använda utrymmen ”bestraffas” med full hyra, så staden bör avsätta resurser att följa upp detta. I beredningen nämns uttryckligen att staden inte har denna resurs.
Beslutet ökar föreningarnas byråkrati. Pensionärerna bör se till att sekreterare eller motsvarande har tillgång till dator och nätförbindelse samt att personen kan göra ansökningar elektroniskt. Alla pensionärer har inte tillgång till dator eller nätförbindelse. Pensionärerna kan inte uppgöra budget eller verksamhetsplan, eftersom man i slutet av året inte vet om servicesedlar beviljas för följande år. I stadsstyrelsens beslut står inte att servicesedlar beviljas utan endast att pensionärerna kan anhålla. Ett eventuellt beviljande av servicesedlar sker i mars, vilket leder till att i två och en halv månad har föreningarna inte visshet om huruvida servicesedlar beviljas.
Beslutet avskräcker från att utöka verksamheten. Antalet servicesedlar baserar sig på antalet medlemmar. Därför kan föreningarna tvingas att anpassa sin verksamhet till den beviljade mängden servicesedlar och sedan dra ner på verksamheten så att hyrorna täcks av servicesedlarna. Detta är inte förenligt med det i beredningen uttryckligen uttalade målsättningen att stöda anordnandet av verksamhet för seniorer.
Undertecknade stöder den i februari 2022 inlämnade motionen.
Mikael Borgman, fullmäktigledamot, SFP
Ulf Heimberg, fullmäktigledamot, SDP
Marianne Isaksson-Heimberg, ordf.
Rauno Kousa, vice ordf., sekr., Ekenäs Pensionstagare rf
Ingmar Asplund, ordf.
Isa Forsbäck, sekr., Ekenäs Pensionärer rf
Leena Ruusunen, ordf.
Ann-Maria Grims, vice ordf., Karjaan-Pinjaisten Eläkkeensaajat ry
Maj Granroth, ordf.
Anne Backman, vice ordf., Karis Svenska Pensionstagare rf
Jan Björklöf, ordf.
Frank Lindholm, sekr., ordf. 2023, Pojo Pensionärer rf
Bernhard Lundström, ordf., Tenala-Bromarf Pensionärer rf
Rainer Björklöf, ordf.
Nils Jansson, vice ordf., sekr., Österby Pensionärer rf

ANDRA LÄSER