Underfart under stamvägen främjar motionsbana, knyts till Ingåportplan

En ny motions- och naturstig i Ingå kopplas ihop med planläggningen av företagsområdet Ingåport. Orsaken är en underfart under stamvägen som är ett alternativ för Ingåport och skulle stödja motionsbanan.

Även om Ingåport-området ligger kring avtaget till Täktervägen omfattar planens trafikutredning stamvägen på ett mycket bredare område. Vid Bollstavägen är en underfart ett alternativ.

En ny motions- och naturstig söder om stamvägen föreslås i en motion som nu behandlats av bildnings- och välfärdsnämnden. Motionstagarna anser att den nuvarande motionsbanan kring Aktia arena är omöjlig för barn att använda eftersom det är så farligt att korsa stamvägen. Därför anser de att en motionsbana söder om stamvägen skulle öka barns och ungas möjligheter att röra sig i naturen. En motionsbana söder om stamvägen skulle också ge Ingås småbarnspedagogik möjligheter till en mera omfattande miljö- och naturundervisning.

Om en underfart vid Bollstavägen byggs skulle den på ett naturligt sätt binda ihop den nya motionsbanan med den redan existerande banan norr om stamvägen. Underfarten skulle också öka skolornas möjligheter att använda motionsbanan norr om stamvägen.

Bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå behandlade motionen vid sitt möte i onsdags. Nämnden beslutade att byggandet av motionsbanan och naturstigen kopplas ihop med planläggningen av Ingåport för att en fungerande lösning ska kunna tas fram.

ANDRA LÄSER