Västra Nyland 12 september–23 september 1922

Det här skrev Västra Nyland om mellan den 12 september och den 23 september 1922.

Niclas Erlin
18.09.2022 12:10 UPPDATERAD 18.09.2022 18:31
SPRITBESLAG. Natten mot senaste lördag beslagtog tullkammarens i Hangö bevakningsmotorbåt i Vättlax-viken invid Vättlax å motorsumpen Nord 240 liter estsprit. Då tullmännen närmade sig sökte farkosten undkomma och kunde förmås att stanna först sedan ett flertal skarpa skott avlossats mot densamma.
Såväl spriten som båten, vilken tillhörde tvenne sjömän från Hangö, beslagtogs och inhämtades till östra hamnen, där förut tre beslagtagna motorbåtar ligga.
BARNAVÅRD. En barnavårdskurs föranstaltas av Billnäs Marthaförening och kommer densamma att ledas av sjuksköterskan fröken T. Häkkinen. Kursen börjar tisdagen den 9 sept. kl. 5 e.m. i Billnäs samlingslokal och det är att hoppas att deltagandet blir lika stort som av fröken H. tidigare ledda sjukvårdskurser.
UTBILDNING. Omvårdnaden om folkets livsintressen påkallar, synes det oss, att vi få till stånd en reaktion mot att allmogeungdomen i ständigt växande skaror sändas till städernas lyceer. I stället böra de unga söka upp folkhögskolorna och lantbruksskolorna.
Där skola de finna den upplysning, som bäst svarar emot deras behov; värmer deras sinnen för hembygdens liv och intressen och göra dem skickade att med ljusare håg återgå till fädernas värv, arbetet på jorden eller de vida fjärdarna. (Ledare).
STRIDER. Tjeckoslovakiens och Jugoslaviens regeringar förhandla rörande en gemensam aktion till förmån för Grekland. Serberna mobilisera och koncentrera trupper vid Ueskueb. Bulgarien understöder turkarna. Bulgariska band har stött ihop med avtågande grekiska trupper.
MASSAKER I TURKIET. Enligt Londontelegram uppskattas dödsoffrens antal i Smyrna till 100 000. Massakrerna utfördes under officerares befäl. Massor av lik innebrändes i husen. Det befaras, att alla armeniska barn dödats. Massor av kvinnor ha fallit offer för den turkiska grymheten.
VÄRLDSREKORD. Vid trustens internationella tävlingar satte på tisdagskvällen S. Lundgren, Sverge, nytt världsrekord i löpning på 500 meter med tiden 1 min. 5,5 sek. Paavo Nurmi, Åbo, satte vid löpning 5 000 meter nytt världsrekord, löpande denna distans på tiden 14 min. 35,3 sek., och samtidigt nytt världsrekord på tre engelska mil med tiden 14 min. 8,4 sek.
JUBILAR. 80 år fyller i morgon, söndagen den 24 september, Wilhelm Lönnqvist i Koskis. Den ännu fullt krye och raske jubilaren har under hela sitt långa liv varit bosatt å Koskis bruk och hör till de gamla, trogna arbetarna å bruket. Ända till för ett par år sedan har han varit i arbete, men har nu fått draga sig tillbaka för att i lugn och vila tillbringa sin ålders höst.
FOTBOLL I EKENÄS. I morgon kl. 3 spelas å sportplan en fotbollsmatch mellan ett lag från Deutsche Turnsport Vereinigung i Helsingfors och E.I.F:s bollag. Vi innesluta den intressanta matchen i allmänhetens tanke.
SKÖRDEFEST. Frälsningsarmén i Ekenäs avhåller sin sedvanliga skördefest den 21, 22 och 23 sept. Gåvor av alla slag emottagas tacksamt. – Gud välsignar varje glad givare.
PROGRAMDAG. Esbo Lantmannagille har samling på Esbo gård i morgon, söndag, kl. 2, varvid byggnader m.m. på gården förevisas och föredrag hålles av statsrådet Aug. Ramsay.
PROGRAMAFTON. Soaré anställer Täkter Scoutkår i morgon, söndag, kl. 5 i ungdomslokalen i Täkter. Programmet är rikhaltigt och omväxlande.


Sammanställt av Niclas Erlin