Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 20 februari–3 mars 1923.

VN 22 februari 1923
26.02.2023 12:00
BÖCKER. Ekerö distriktsbibliotek, som under senaste år katalogiserats och ordnats för kortsystem, är numera, sedan bibliotekarie utbildats, öppet för allmänheten varannan söndag kl. 4–6 e.m.
---
Då dessutom Pojoviks ungdomsförenings bibliotek överlåtits till distriktsbiblioteket, synes numera en god början vara lagd, varför allmänheten uppmanas att flitigt anlita biblioteket.
BACKÅKNING. Vid Helsingfors skidklubbs backåkningstävlingar i söndags hemförde ingeniör A. Jansson i senior-klassen Alphydde-pokalen för alltid och första priset med 19,08 poäng.
Inom juniorklassen hemfördes samtliga tre priser av Fiskarsgossarna: 1) Y. Kivivirta 18,91 poäng, 2) J. Sveholm 17,70 p. och 3) L. Laaksonen 14,58 p.
Ingeniör Jansson har genom sitt stora intresse för backåkning lyckats driva fram en hel stab av unga lovande backåkare i Fiskars.
FÖRENINGSLIV. Syd-Lojo ungdomsförenings årsmöte försiggick den 25 febr. och var talrikt besökt. Av den därvid upplästa årsberättelsen framgick, att styrelsen sammanträtt 10 gånger och att föreningen haft 9 månadsmöten samt föranstaltat en konsert, 5 soaréer och ett lotteri. Medlemsantalet utgjorde vid årets början 127 och vid dess slut 150.
OM HEMMET. På föranstaltande av föreningen för hemuppfostran kommer professorskan J. Sucksdorff att om tisdag och onsdag hålla föredrag i Tenala om hemmet, äktenskapet och barnen. Det ena föredraget hålles om tisdag kl. 7 i Lindö folkskola, det andra om onsdag kl. 7 i kommunalhuset.
På grund av dessa föredrags stora betydelse för hemmen, uppmanas alla, främst föräldrar och andra vuxna personer, att så mycket som möjligt infinna sig till föredragen. Barn böra däremot icke infinna sig.
SKRAL SERVICE. Jag undrar om telefonfröknarna här i Ekenäs eller centralens ägare beslutat att öva oss telefonerande i tålamod – så ser det ut.
Man ringer upp till en person, talar några ord, så blir man avbruten. Efter mycket pinglande får man tag i personen eller i någon annan, som begärt min nummer.
---
Skulle man hälst här få den nummer eller person man begär, men ofta kommer man till någon helt annan person.
En telefonerande. (Insänt).
STIFTSSTAD. Efter en längre diskussion vid prästmötet i onsdags, varunder representanter för Österbotten föreslogo Vasa, representanter för Åboland och Åland Åbo samt nyländska präster Borgå till svensk stiftsstad, enades mötet om att i överenskommelse med Svenska folktingets beslut för närvarande föreslå Borgå till huvudort för det svenska stiftet.
KUSTEN ISBELAGD. Den stränga kölden har alltmera skärpt isarna, så att trafiken på Hangö till och med för tillfället är spärrad. I slutet av senaste vecka var isbrytaren Sampo tvungen att återinföra danska ångaren Ebba till Hangö, emedan den av den starka isskruvningen erhållit läcka, och nu kommer en ny rapport om en ångare, som befunnit sig i sjunkande tillstånd i isen nordväst om Bogskär.
KVARKEN ISBELAGD. Från Vasa meddelas till Hbl att enligt uppgifter, ingångna från Vasa lotsfördelningskontor Kvarken numera är isbelagd. Isen är 8 tum tjock, varför intet hinder möter för häststrafik mellan Vasa och Sverge.
FILM. Levande Bilder. Tösen från Stormyrtorpet, filmskådespel i fem akter, förevisas å Lappers samlingshus söndagen d. 4 mars fr. kl. 6–10 e.m. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER