Västra Nyland 20 juni–1 juli 1922

15 juni 1922
Lotsflytt. Tvärminne lotsstation kommer under innevarande sommar att flyttas från sin nuvarande plats till Kalvholm, där man för närvarande är sysselsatt med att uppföra en lotsstuga.

Provår
. Till lärarinna vid Johannesberg folkskola i Ingå har på två provår antagits t.f. lärarinnan därstädes, fröken Agda Heinström.

Festligt
. Vanda högre folkskola fyllde nyligen 25 år. Med anledning av denna märkliga tilldragelse hade fröken Selma Blomqvist, som hela denna tid troget handhaft lärarinnetjänsten vid skolan, anordnat en festlighet för skolans direktion och styrelse samt alla forna elever.

Fiskardag
. Nylands fiskarförbund har i år sin fiskardag å Högholmens folkpark invid Helsingfors söndagen den 9 juli. Programmet för festen upptager motorbåtstävlan kl. 9 f.m., folkfest kl. 12 med tal, prolog, kvartettsång, föredrag m.m., kl. 2 stor simuppvisning, kl. 4 fiskarmiddag, kl. ½ 6 prisutdelning och kl. 6 allmän dans.

Valtidtabell
. Riksdagsvalet försiggår i Ekenäs stad i rådhuset om lördag och måndag från kl. 9 f.m. – 8 e.m. med middagspaus mellan kl. 2–4 e.m.

Valskjuts
. Väljare från Danskog och Elgö äro på lördagen i tillfälle att gratis resa till vallokalen på Skåldö med motorbåten Svanen, då den återvänder från staden. Från Skåldö för Svanen väljarna tillbaka till Elgö och Danskog vid 5-tiden på eftermiddagen.

Valtal
. Valföredrag hållas i morgon fredag kl. 5 i Starkom folkskola och kl. 7 hos bonden Viktor Lindgren i Grundsjö av pastor Wald. Holmqvist.
Samma dag talar legationsrådet E.F. Wrede kl. 5 i Ingvallsby folkskola och kl. 8 i Svartå samlingslokal.

Valpåpekande
. Då en del arbetare i landsbygden och i Karis stationssamhälle ansett sig böra rösta på de listor, som bära beteckningen Arbetarpartiet, göra vi dem uppmärksamma på att dessa listor äro kommunisternas. Röstar man på någon av dessa listor, betyder det att man vill ha en ny revolution i gång och likadant vanstyre som i Ryssland.

Sämja
. När rikssvensk och finlandssvensk ungdom i midsommartid mötas på Åland i sångens tecken, vilja vi i detta sammanträffande se ett gott varsel för förverkligandet av förhoppningar, som i dessa tider hysas i vida kretsar av vårt land: att Sverge och Finland som för Ålands skull gått ifrån varandra, skola finna varandra igen. (Ledare).

Misstro
. Ryssland har överraskat världen mången gång och kan förr än vi ana det stå redo att hota den självständighet vi vunnit efter så långa strider och så stora offer. (Ledare).

Anfall
. Till Polens regering ha underrättelser ingått om beväpnade anfall, som ryska horder gjort på polskt territorium. I anledning av det passerade har polska regeringen till ryska legationen i Warschau överlämnat en sträng not, vari fordras verkställande av undersökningar och de skyldigas bestraffande.

Teater
. Den av artister från Svenska teatern i Helsingfors sammansatta tournén ger i morgon, söndag, kl. 8.30 e.m. i Borgkila den genomroliga farsen Skyskraparn, som får folk att ohejdat skratta under en stor del av föreställningen. Biljetter säljas i Karis bokhandel samt i morgon från kl. 6 vid ingången.

Diverse
. En medelåldrig, arbetsam enka önskar ingå äktenskap med en likasinnad arbetare, eller som hushållerska. Svar till märket A, Bromarv postkontor. (Annons).

Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER