Raseborg ett steg närmare ett invandrarråd

Stadsstyrelsen beslöt i måndags föreslå att stadsfullmäktige under hösten beslutar inrätta ett invandrarråd i Raseborg.

16.08.2016 18:00
Gröna fullmäktigegruppens motion om bildande av ett invadrarråd ser ut att förverkligas.
Tanken med ett invandrarråd är att kommuninvånare med invandrarbakgrund ska få sina röster hörda i frågor som berör dem själva och att de som servicebrukare involveras som sakkunniga. Man anser att det behövs ett sådant organ på samma sätt som staden behöver och har ett äldreråd, ett handikappråd och ungdomsfullmäktige.
Behovet av ett invandrarråd anses också öka i takt med att andelen invånare med utländsk bakgrund växer.
Västra Nylands invandrartjänst har gjort jämförelser mellan flera olika kommuners invandrarråd och tagit fram en modell man tror passar bäst för Raseborg.
Invandrarrådet ska, enligt stadsstyrelsens förslag, tillsättas genom politiskt beslut vartannat år och ha åtta medlemmar, varav sex skulle vara personer med invandrarbakgrund, en skulle representera grundtrygghetsnämnden och en bildningsnämnden.